×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vol 8, No 2 (2017)

All issues
Authors in this issue:

Daniela Telebak, Sanja Sibinčić, Nenad V. Babić, Nenad Lučić, Milena Dubravac Tanasković, Danijela Radulović, Biljana Mijović, Janja Bojanić, Teodora Talić, Sandra Grubiša Vujasinović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vjeran Saratlić, Dragana Božić, Rajkica Bambulović Petrović, Milojko Stojanović, Zoran Mavija, Marina Tomanić, Jovana Milekić, Ksenija Tušek Bunc, Miroljub Ivanović, Uglješa Ivanović, Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović Pejičić, Aleksandra Marković, Aleksandra Hadžiavdvić, Nikola Gavrić, Teodora Talić, Sandra Grubiša Vujasinović, Nedeljko Radlović, Zoran Leković, Vladimir Radlović, Marija Mladenović, Dušica Simić, Biljana Vuletić, Snežana Petrović-Tepić, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Mirjana Gnjatić, Siniša Šolaja, Vesna Ivanišević, Sanja Marić, Radmil Marić, Branislava Ćurčić, Sladjana Ćalasan, Mile Vuković, Bojana Vuković, Bojana Mastilo, Andrijana Bakoč, Ivana Zečević, Vjeran Saratlić,

Published: 14.12.2017.

Contents

01.12.2017. Original Scientific Articles
Značaj cistatina C kao faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod oboljelih od tipa 2 diabetes mellitus-a

Uvod. Kardiovaskularne bolesti (KVB) su glavni uzrok smrti kod oboljelihod diabetes mellitus-a (DM). Danas se smatra da je tip 2 DM ekvivalent koronarnebolesti, te se preporučuje intenzivna kontrola svih faktora rizika zanastanak KVB kod oboljelih od DM. Cistatin C nije samo pouzdan parametarza procjenu jačine glomerulske filtracije (Glomerular Fil...

By VLASTIMIR VLATKOVIĆ, IVONA RISOVIĆ, SNJEŽANA POPOVIĆ PEJIČIĆ

01.12.2017. Original Scientific Articles
Poređenje karakteristika plućne tuberkuloze kod bolesnika sa i bez dijabetesa

Uvod. U svijetu se bilježi globalni porast oboljelih od tuberkuloze i dijabetesa.Bolesnici sa dijabetesom imaju dvostruko veći rizik oboljevanja od aktivnetuberkuloze, četiri puta veći rizik od recidiva tuberkuloze i dva puta većirizik od smrti tokom liječenja tuberkuloze. Cilj rada je utvrditi učestalostatipične radiološke lokalizacije tube...

By RAJKICA BAMBULOVIĆ PETROVIĆ, MILOJKO STOJANOVIĆ, ZORAN MAVIJA, MARINA TOMANIĆ, JOVANA MILEKIĆ

01.12.2017. Original Scientific Articles
Destrukcija kosti kod holesteatoma srednjeg uha

Uvod. Holesteatom se definiše kao cistična, ekspanzivna lezija temporalnekosti, čiju glavnu osobinu karakteriše progresivan rast s erozijom okolne kosti. Cilj istraživanja je bio da se ispita status osikularnog lanca i koštanih zidovakavuma timpani kod ispitanika sa holesteatomom srednjeg uha. Metode. Studija je obuhvatila 100 ...

By SANJA ŠPIRIĆ, DMITAR TRAVAR, DALIBOR VRANJEŠ, SLOBODAN SPREMO, MIRJANA GNJATIĆ, SINIŠA ŠOLAJA

28.12.2017. Original Scientific Articles
Korelacija skora dobijenog upitnikom o nesposobnosti ruke, ramena i šake sa kliničkim parametrima pacijenata na rehabilitaciji poslije traume

Uvod. Region specifični upitnik nesposobnosti ramena, lakta i šake (DASHupitnik) mjeri stepen onesposobljenja kod brojnih muskuloskeletnih stanja.Cilj rada je bio ispitati korelaciju između skora dobijenog ovim upitnikom iobima ekstremiteta, obima pokreta u zglobovima i mišićnom snagom gornjegekstremiteta kod pacijenata poslije traume...

By TEODORA TALIĆ, SANDRA GRUBIŠA VUJASINOVIĆ, IGOR SLADOJEVIĆ, TATJANA BUĆMA, VJERAN SARATLIĆ

28.12.2017. Original Scientific Articles
Uticaj stresogenih faktora radnog mjesta na zdravlje zaposlenih u različitim nivoima zdravstvene zaštite na području Doboja

Uvod. Rad se bavi analizom uticaja radnog mjesta na stres zaposlenih urazličitim nivoima zdravstvene zaštite na području Doboja i procjenom subjektivnogosjećaja zdravstvenih radnika prema radnom mjestu.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 300 zdravstvenih radnika od kojih je127 (42,33%) iz primarne i 173 (57,67%) iz sekundarne zdravstvene za&...

By DRAGANA BOŽIĆ

01.12.2017. Original Scientific Articles
Uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenika sa disgrafijom

Uvod. Disgrafija je poremećaj u ovladavanju vještinom pisanja kod djeceočuvanih intelektualnih sposobnosti, očuvanog vida i sluha, adekvatne obukeu školi i odgovarajućih socio-ekonomskih uslova. Poremećaj pisanja možeda se manifestuje oštećenjem rukopisa i jezičkim deficitima. Cilj ispitivanjaje bio da se utvrdi uticaj tipa por...

By SLADJANA ĆALASAN, MILE VUKOVIĆ, BOJANA VUKOVIĆ, BOJANA MASTILO, ANDRIJANA BAKOČ, IVANA ZEČEVIĆ

28.12.2017. Original Scientific Articles
Korelacija između psiholoških karakteristika adolescenata i njihovog straha od budućnosti

Uvod. Najveći broj adolescenata ima strahove koji su dio normalnog tokarazvoja i očekivano se javljaju u prelaznim razdobljima života. Cilj istraživanjabio je da se analizira povezanost psiholoških karakteristika adolescenata injihovog straha od budućnosti.Metod. U radu smo koristili empirijsko–neeksperimentalni metod. Uzorakistraživan...

By TEODORA TALIĆ, IGOR SLADOJEVIĆ, TATJANA BUĆMA, SANDRA GRUBIŠA VUJASINOVIĆ, VJERAN SARATLIC

28.12.2017. Original Scientific Articles
Personality dimensions and social variables – predictors of cigarette smoking and alcohol consumption in adolescence

Introduction. The aim of the study was to examine the contribution of personaltraits and social variables to the prediction of the frequency of cigarette andalcohol use in adolescents.Methods. Two questionnaires: Big Five Inventory (BFI) and Role of Parentsand Friends questionnaire were used in the pertinent sample of fourth-gradeelementary school ...

By MIROLJUB IVANOVIĆ, UGLJEŠA IVANOVIĆ

28.12.2017. Original Scientific Articles
Upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

Uvod. Period adolescencije se smatra fazom najvećeg rizika za započinjanjeupotrebe psihoaktivnih sredstava – cigareta, alkohola i narkotika. Veliki brojdosadašnjih istraživanja ukazuje na stalni porast upotrebe ovih supstanci upopulaciji adolescenata.Metode. Istraživanje je dizajnirano kao studija presjeka kojom je obuhvaćeno2635 adole...

By DANIELA TELEBAK, SANJA SIBINČIĆ, NENAD V. BABIĆ, NENAD LUČIĆ

01.12.2017. Case Reports
Primjena kontinuirane kineziterapije u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa – prikaz bolesnika

Uvod. Ankilozirajući spondilitis (Morbus Bechterew) je hronično zapaljensko,reumatsko oboljenje koje se odlikuje sinovitisom sakroilijačnih zglobova i sinovijskihzglobova kičmenog stuba. Cilj rada je prikazati značaj kontinuiranekineziterapije u liječenju ankilozirajućeg spondilitisa.Prikaz bolesnika. Bolesnik (muškarac, star 38 godina) sa a...

By ALEKSANDRA MARKOVIĆ, ALEKSANDRA HADŽIAVDVIĆ, NIKOLA GAVRIĆ

01.12.2017. Case Reports
Gigantska aneurizma unutrašnje karotidne arterije, mogućnosti liječenja u zavisnosti od operativnog rizika

Uvod. Intrakranijalne aneurizme se definišu kao gigantske ako su veće od25 mm i rijetke su intrakranijalne lezije. Obično se manifestuju znacimasubarahnoidalnog krvarenja, ili kompresivnim “mass“ efektom kao tumor,epileptičnim napadom ili znacima tromboembolije. Nakon dijagnostike,kompujuterizovane tomografije i magnetne rezonanc...

By VESNA IVANIŠEVIĆ, VJERAN SARATLIC, SANJA MARIĆ, RADMIL MARIĆ, BRANISLAVA ĆURČIĆ

25.12.2017. Case Reports
Intraduralni ekstramedularni spinalni meningeom nivoa Th3–Th4 kod 83 godine stare pacijentkinje

Uvod. Meningeomi rastu sa unutrašnje strane duralnog omotača koji obavijajukičmenu moždinu, ali izvan nervnih korijenova i čine drugi najčešći intraduralniekstramedularni spinalni tumor. Uobičajeno, meningeomi su benigni,sporo rastu i mogu proći godine dok se pojave prvi neurološki simptomi.Spinalni meningeomi se javljaju najče...

By VJERAN SARATLIĆ, VESNA IVANIŠEVIĆ, SANJA MARIĆ, RADMIL MARIĆ, BRANISLAVA ĆURČIĆ

28.06.2017. Reviews
Faktori rizika za nastanak bolesti povezanе sa Clostridium difficile

Clostridium difficile je Gram-pozitivni, sporogeni bacil koji se danas smatrajednim od najznačajnijih uzročnika bolnički stečenih dijareja, a sva oboljenjaizazvana ovom bakterijom poznata su pod nazivom „bolesti povezane sa C.difficile“ (engl. Clostriduim difficile–associated disease, CDAD). Iako učestalostovih oboljenja varira od...

By MILENA DUBRAVAC TANASKOVIĆ, DANIJELA RADULOVIĆ, BILJANA MIJOVIĆ, JANJA BOJANIĆ

28.12.2017. Original Scientific Articles
Bolesnik sa srčanom insuficijencijom – izazov za lekara porodične medicine

Srčana insuficijencija (SI) predstavlja veliki problem javnog zdravlja. Učestalostse, za razliku od drugih kardiovaskularnih bolesti, povećava. Tome doprinosistarenje stanovništva i efikasnost lečenja etioloških činilaca kardiovaskularnihbolesti, naročito ishemijske bolesti srca. Pacijenti sa SI najčešće traže pomoćkod svog iz...

By KSENIJA TUŠEK BUNC

01.12.2017. Educational article
Alergija na hranu u dečjoj dobi – klinički aspekt

Alergija na hranu predstavlja čest i kontinuirano rastući problem. Iako jeprisutna u svim životnim dobima, najčešće pogađa decu do tri godine, aposebno nasledno predisponiranu odojčad na veštačkoj ishrani. Sklonostneadekvatnoj imunskoj reakciji je neselektivnog karaktera, te je nutritivnaalergija često multipla i u visokom stepenu udr...

By NEDELJKO RADLOVIĆ, ZORAN LEKOVIĆ, VLADIMIR RADLOVIĆ, MARIJA MLADENOVIĆ, DUŠICA SIMIĆ, BILJANA VULETIĆ, SNEŽANA PETROVIĆ-TEPIĆ

Recent issues

View Archive