×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Korelacija skora dobijenog upitnikom o nesposobnosti ruke, ramena i šake sa kliničkim parametrima pacijenata na rehabilitaciji poslije traume

By
Teodora Talić ,
Teodora Talić
Sandra Grubiša Vujasinović ,
Sandra Grubiša Vujasinović
Igor Sladojević ,
Igor Sladojević

Department of Anatomy, Faculty of Medicine , University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Tatjana Bućma ,
Tatjana Bućma

Department of Physical Medicine and Rehabilitation „Dr Miroslav Zotović“, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vjeran Saratlić
Vjeran Saratlić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Region specifični upitnik nesposobnosti ramena, lakta i šake (DASHupitnik) mjeri stepen onesposobljenja kod brojnih muskuloskeletnih stanja.Cilj rada je bio ispitati korelaciju između skora dobijenog ovim upitnikom iobima ekstremiteta, obima pokreta u zglobovima i mišićnom snagom gornjegekstremiteta kod pacijenata poslije traume.Metode. Istraživanje je obuhvatalo 100 pacijenata koji su od 2009. do 2015.godine bili na rehabilitaciji poslije traume prema protokolu Zavoda za fizikalnumedicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci. Kod svih ispitanikasu na početku i po završetku terapije mjereni obim ekstremiteta, obim pokretau zglobovima gornjeg ekstremiteta, manuelni mišićni test, i korišćenjem DASHupitnika izračunat DASH skor.Rezultati. Nakon terapije, statistički značajno je smanjen obim lakta prekoolekranona (2,38 cm vs. 2,17 cm; p < 0,001), podlakta, mjereno na najdebljemmjestu (2,11 cm vs. 1,76 cm; p < 0,001), kao i šake mjereno preko metakarpalnihzglobova (1,91 cm vs. 1,74 cm; p < 0,05). Mišićna snaga se povećala nakonterapije, a ovo povećanje je bilo značajno za mišiće desnog nadlakta i mišićepodlakta i šake obostrano. Poslije terapije su povećane srednje vrijednostisvih pokreta u ramenu mada statistički neznačajno, dok je statistički značajnopovećanje zabilježeno za ekstenziju i pronaciju desnog lakta i sve pokretedesne šake. Poslije terapije prosječna vrijednost DASH skora je značajnosmanjena (107,38 vs. 75,98; p < 0,0005). Postoji negativna korelacija izmeđuDASH skora i snage mišića, obima ekstenzije, pronacije i supinacije lakta,fleksije i radijalne devijacije ručnog zgloba.Zaključak. DASH skor je dobar pokazatelj subjektivne procjene stanja kodbolesnika nakon traume gornjeg ekstremiteta.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.