×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Značaj cistatina C kao faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod oboljelih od tipa 2 diabetes mellitus-a

By
Vlastimir Vlatković ,
Vlastimir Vlatković

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Ivona Risović ,
Ivona Risović
Snježana Popović Pejičić
Snježana Popović Pejičić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Kardiovaskularne bolesti (KVB) su glavni uzrok smrti kod oboljelihod diabetes mellitus-a (DM). Danas se smatra da je tip 2 DM ekvivalent koronarnebolesti, te se preporučuje intenzivna kontrola svih faktora rizika zanastanak KVB kod oboljelih od DM. Cistatin C nije samo pouzdan parametarza procjenu jačine glomerulske filtracije (Glomerular Filtration Rate, GFR) negomože biti i koristan prediktor za utvrđivanje prisustva i predviđanje nastankaKVB. Cilj rada je bio da se procijeni bubrežna funkcija izračunavanjem GFRiz koncentracije cistatina C u serumu te da se ispita korelacija cistatina C ifaktora rizika za KVB kod oboljelih od tipa 2 DM.Metode. Kod 70 ispitanika, dobi od 40–70 godina, podijeljenih u dvije grupe:40 oboljelih od tipa 2 DM i kontrolnu grupu od 30 zdravih ispitanika, procjenjivanaje bubrežna funkcija određivanjem koncentracije cistatina C u serumu,te njegova korelacija sa faktorima rizika za KVB: dislipidemijom, hipertenzijom,pušenjem, prisustvom KVB u porodičnoj anamnezi i albuminurijom.Rezultati. Analizom faktora rizika kod oboljelih od DM utvrđeno je da suvrijednosti HDL bile snižene kod bolesnika ženskog pola. Prosječne vrijednostiLDL i triglicerida bile su povišene, kao i albuminurija. Deset bolesnika saDM bili su pušači, a kod 7 od ovih utvrđeno je prisustvo KVB u porodičnojanamnezi. Vrijednosti cistatina C su pokazale statistički značajnu direktnukorelaciju sa vrijednostima albuminurije (r = 0,39, p < 0,05), sistolnim krvnimpritiskom (r = 0,33, p < 0,05) i vrijednostima triglicerida (r = 0,42, p < 0,05), astatistički značajnu obrnutu korelaciju sa vrijednostima HDL holesterola (r =-0,40, p < 0,05). Kod oboljelih od DM uočena je smanjena bubrežna funkcija,što predstavlja dodatni faktor rizika za nastanak KVB.Zaključak. U ovom istraživanju, cistatin C je pokazao značajnu korelaciju safaktorima rizika za KVB kod oboljelih od tipa 2 DM.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.