×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Uticaj stresogenih faktora radnog mjesta na zdravlje zaposlenih u različitim nivoima zdravstvene zaštite na području Doboja

By
Dragana Božić
Dragana Božić
Contact Dragana Božić

Medical school, Doboj, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Rad se bavi analizom uticaja radnog mjesta na stres zaposlenih urazličitim nivoima zdravstvene zaštite na području Doboja i procjenom subjektivnogosjećaja zdravstvenih radnika prema radnom mjestu.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 300 zdravstvenih radnika od kojih je127 (42,33%) iz primarne i 173 (57,67%) iz sekundarne zdravstvene zaštite.Podaci su prikupljeni u periodu maj – juni 2016. godine metodom anketiranjau zdravstvenim ustanovama na području Doboja. U analizi podaka korišćenisu t-test i χ2 - test.Rezultati. Istraživanjem je potvrđeno da ne postoji statistički značajna razlikau socio-demografskim karakteristima (pol, dob, bračno stanje, trenutni radnistaž i članstvo u strukovnim/profesionalnim udruženjima) ispitanika iz primarnogi sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, dok postoji statistički značajnarazlika u stepenu obrazovanja (p = 0,044) ukupnom radnom stažu (p = 0,002)i poziciji radnog mjesta (p = 0,020). Više od polovine ispitanika (58%) smatrada posao značajno utiče na njihovo zdravlje, a prosječne vrijednosti odgovoraispitanika iz sekundarne zdravstvene zaštite na sva pitanja o uticaju poslana njihovo zdravlje veće su u odnosu na ispitanike iz primarne zdravstvenezaštite. Oko polovine svih ispitanika izjasnilo se da radi pod velikim pritiskom,fizičku iscrpljenost zbog posla navodi 38,4% ispitanika, a 39% ispitanika svojposao “nosi sa sobom” u mislima izvan radnog vremena. Ipak, 77,0% od svihispitanika se izjasnilo da ne bi prestali raditi u zdravstvenom sektoru i kadabi to mogli, niti u zdravstvenoj organizaciji u kojoj trenutno rade.Zaključak. Stresori radnog mjesta prisutni su na oba nivoa zdravstvene zaštite.Zdravstveni radnici zaposleni u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti izloženijisu stresogenim faktorima na radu u odnosu na zaposlene u primarnoj zdravstvenojzaštiti. Značajna većina zaposlenih ne izražava negativna osjećanjaprema radnom mjestu koje obavljaju i nisu skloni promjeni radnog mjesta.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.