×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Destrukcija kosti kod holesteatoma srednjeg uha

By
Sanja Špirić ,
Sanja Špirić

Ear, Throat and Nose Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Dmitar Travar ,
Dmitar Travar

Ear, Throat and Nose Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Dalibor Vranješ ,
Dalibor Vranješ
Contact Dalibor Vranješ

Ear, Throat and Nose Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Slobodan Spremo ,
Slobodan Spremo

Ear, Throat and Nose Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Mirjana Gnjatić ,
Mirjana Gnjatić

Ear, Throat and Nose Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Siniša Šolaja
Siniša Šolaja

Ear, Throat and Nose Department, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Holesteatom se definiše kao cistična, ekspanzivna lezija temporalnekosti, čiju glavnu osobinu karakteriše progresivan rast s erozijom okolne kosti. Cilj istraživanja je bio da se ispita status osikularnog lanca i koštanih zidovakavuma timpani kod ispitanika sa holesteatomom srednjeg uha. Metode. Studija je obuhvatila 100 ispitanika, oba pola, u dobi od 16 do 84 godine, operativno tretiranih zbog hronične upale srednjeg uha u Klinici zabolesti uha, grla i nosa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske,u razdoblju od 2015. do 2016. godine. Ispitanici su podijeljeni u dvije grupeod po 50 ispitanika prema prisustvu holesteatoma: eksperimentalnu grupusa holesteatomom i kontrolnu grupu bez holesteatoma. Intraoperativnomeksploracijom ispitan je status osikularnog lanca i koštanih zidova kavumatimpani. Rezultati. U kontrolnoj grupi bez holesteatoma statistički značajno veći brojispitanika je imao očuvan anatomski integritet koštanih zidova kavumatimpani (47/50; χ2 = 38,720; p < 0,001) za razliku od eksperimentalne grupegdje su statistički značajno učestaliji bili ispitanici s destrukcijom pomenutihanatomskih struktura (41/50; χ2 = 22,224; p < 0,001). Utvrđena je statističkiznačajna razlika između grupe sa i bez holesteatoma u odnosu na statusosikularnog lanca. U eksperimentalnoj grupi je zabilježena statistički značajnoveća učestalost ispitanika (36%) s nedostatkom inkusa i drške maleusai erozijom suprastruktura stapesa, a u kontrolnoj statistički značajno većaučestalost ispitanika (76%) s očuvanim osikularnim lancem. Zaključak. Destrukcija koštanih zidova kavuma timpani i osikularnog lancaje bila statistički značajno učestalija kod ispitanika sa holesteatomom srednjeguha. Prema stepenu destrukcije osikularnog lanca, statistički najzastupljenijaje bila kategorija ispitanika s nedostatkom inkusa, drške maleusa, kao i erozijom suprastruktura stapesa.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.