×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

By
Daniela Telebak ,
Daniela Telebak
Sanja Sibinčić ,
Sanja Sibinčić
Nenad V. Babić ,
Nenad V. Babić

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Nenad Lučić
Nenad Lučić

Clinic of Obstetrics and Gynecology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Period adolescencije se smatra fazom najvećeg rizika za započinjanjeupotrebe psihoaktivnih sredstava – cigareta, alkohola i narkotika. Veliki brojdosadašnjih istraživanja ukazuje na stalni porast upotrebe ovih supstanci upopulaciji adolescenata.Metode. Istraživanje je dizajnirano kao studija presjeka kojom je obuhvaćeno2635 adolescenta srednjoškolske dobi iz osam regiona Republike Srpske.Podaci o navikama adolescenata prikupljeni su putem anonimne ankete. Zautvrđivanje statističke značajnosti razlika, korišćen je χ2 test i neparametarskiFischer-ov test.Rezultati. Pol i mjesto stalnog boravka su povezani sa upotrebom alkoholai droga. Alkohol pije statistički značajno veći procenat mladića (74%) negodjevojaka (55%; p < 0,01), a značajno je veći i procenat mladića (7%) kojikoriste narkotike od procenta djevojaka (2%; p < 0,01). Mladi iz gradskesredine u većem procentu konzumiraju alkohol (64%) i koriste narkotike(5%) od mladih iz seoske sredine među kojima 58% pije alkohol (p < 0,01), a3% koristi narkotike (p < 0,05). Uzrast je povezan sa upotrebom sve tri vrstepsihoaktivnih sredstava. Stariji adolescenti su u odnosu na mlađe sklonijiupotrebi cigareta (27% vs. 18%; p < 0,01) i alkohola (68% vs. 62%; p > 0,05),dok su mlađi adolescenti u neznatno većem procentu iskazali sklonost kaupotrebi droga u odnosu na starije (4% vs. 3%; p > 0,05).Zaključak. Dobijeni podaci pokazuju povezanost ispitivanih socio-demografskihvarijabli sa upotrebom psihoaktivnih sredstava u adolescenciji.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.