×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Korelacija između psiholoških karakteristika adolescenata i njihovog straha od budućnosti

By
Teodora Talić ,
Teodora Talić
Contact Teodora Talić

Department of Physical Medicine and Rehabilitation „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Igor Sladojević ,
Igor Sladojević

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Tatjana Bućma ,
Tatjana Bućma

Department of Physical Medicine and Rehabilitation „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Sandra Grubiša Vujasinović ,
Sandra Grubiša Vujasinović

Department of Physical Medicine and Rehabilitation „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vjeran Saratlic
Vjeran Saratlic

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Najveći broj adolescenata ima strahove koji su dio normalnog tokarazvoja i očekivano se javljaju u prelaznim razdobljima života. Cilj istraživanjabio je da se analizira povezanost psiholoških karakteristika adolescenata injihovog straha od budućnosti.Metod. U radu smo koristili empirijsko–neeksperimentalni metod. Uzorakistraživanja činilo je 306 ispitanika, 138 muškog i 168 ženskog pola, uzrastaod 16 do 22 godine. Strah od budućnosti procjenjivao se Skalom straha odbudućnosti, a za procjenu psiholoških karakteristika korišteni su Upitnik emocionalnekompetentnosti, Skala motiva opšteg postignuća i Skala samoefikasnosti.Podaci o socijalno-statusnim karakteristikama dobijeni su na osnovuUpitnika za adolescente.Rezultati. Raspodjela skora dobijenog pomoću Skale straha od budućnostistatistički značajno odstupa od normalne raspodjele sa skretanjem premanižim vrijednostima. Između emocionalne kompetencije i straha od budućnostipostoji statistički značajna povezanost, niskog intenziteta i negativnogsmjera (r = -0,257, p < 0,0005), kao i između motiva opšteg postignuća i strahaod budućnosti (r = -0,218, p < 0,0005). Povezanost između samoefikasnosti istraha od budućnosti je statistički značajna, umjerenog intenziteta i negativna(r = -0,393, p < 0,0005). Između adolescenata muškog i ženskog pola postojistatistički značajna razlika u skoru straha od budućnosti i ispitanici ženskogpola ispoljavaju veći strah (Mann Whitney U test = 9463,0, p = 0,006). Nepostoji statistički značajna razlika u strahu od budućnosti s obzirom na mjestostanovanja adolescenata (χ2 = 0,327, p = 0,849).Zaključak. Emocionalna kompetencija, motiv opšteg postignuća i samoefikasnoststatistički značajno koreliraju sa strahom od budućnosti i smjer te korelacijeje negativan. Pol adolescenata je statistički značajan izvor razlika u strahu odbudućnosti, dok mjesto stanovanja nije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.