×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Bolesnik sa srčanom insuficijencijom – izazov za lekara porodične medicine

By
Ksenija Tušek Bunc
Ksenija Tušek Bunc

Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Maribor, Maribor, Slovenia

Abstract

Srčana insuficijencija (SI) predstavlja veliki problem javnog zdravlja. Učestalostse, za razliku od drugih kardiovaskularnih bolesti, povećava. Tome doprinosistarenje stanovništva i efikasnost lečenja etioloških činilaca kardiovaskularnihbolesti, naročito ishemijske bolesti srca. Pacijenti sa SI najčešće traže pomoćkod svog izabranog doktora, pa su tako oni česti posetioci ambulanti porodičnemedicine. Njihovo stanje je ozbiljno, sa lošom prognozom i kvalitetomživota, sa potrebom za čestim hospitalizacijama, a prosečno preživljavanjenakon postavljanja dijagnoze je pet godina. Vođenje bolesnika sa SI predstavljaizazov za svakog lekara porodične medicine. Pažljivo uzimanje anamneze je odvelike važnosti, jer simptomi upozoravaju lekara na mogućnost postojanja SI.Ipak, oni su relativno česti u opštoj populaciji i ponekad ih je teško objasniti,posebno kod starih osoba, gojaznih i kod žena. Njihova prediktivna vrednostje niska, zato ih treba tumačiti oprezno i sprovoditi detaljnu dijagnostikupomoću metoda koje su dostupne i na raspolaganju lekaru porodične medicineu svakodnevnoj praksi. Pacijentima sa SI potreban je pregled kardiologa kojiće dopunskim pretragama potvrditi dijagnozu SI. U lečenju SI, lekar porodičnemedicine ima važnu ulogu ne samo u pružanju savremene terapije nego i usavetovanju i podsticanju pacijenta da provodi nefarmakološke mere, kaoi da odgovori na pitanja pacijenta koja se ne odnose samo na bolest, negoi na kvalitet života. Na kraju života, u terminalnoj fazi SI, lekar porodičnemedicine je često jedini koji ostaje na raspolaganju pacijentima i porodicamau palijativnom zbrinjavanju.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.