×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Poređenje karakteristika plućne tuberkuloze kod bolesnika sa i bez dijabetesa

By
Rajkica Bambulović Petrović ,
Rajkica Bambulović Petrović
Milojko Stojanović ,
Milojko Stojanović
Zoran Mavija ,
Zoran Mavija

Klinika za unutrašnje bolesti, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Marina Tomanić ,
Marina Tomanić
Jovana Milekić
Jovana Milekić

Abstract

Uvod. U svijetu se bilježi globalni porast oboljelih od tuberkuloze i dijabetesa.Bolesnici sa dijabetesom imaju dvostruko veći rizik oboljevanja od aktivnetuberkuloze, četiri puta veći rizik od recidiva tuberkuloze i dva puta većirizik od smrti tokom liječenja tuberkuloze. Cilj rada je utvrditi učestalostatipične radiološke lokalizacije tuberkuloze i učestalost komorbiditeta, kao ipotrebu za promjenom liječenja dijabetesa kod bolesnika sa tuberkulozom idijabetesom u odnosu na bolesnike bez dijabetesa. Metode. Ispitivane su dvije grupe bolesnika: grupu 1 činilo je trideset bolesnikasa tuberkulozom i dijabetesom, a grupu 2 trideset bolesnika sa tuberkulozombez dijabetesa. Retrospektivnom analizom medicinske dokumentacijebolesnika utvrđena je radiografska lokalizacija promjena na plućima, terapijadijabetesa, komorbiditeti i ishod liječenja. Rezultati. U grupi 1 na radiografiji pluća tipičnu rediografsku sliku i lokalizacijuplućne tuberkuloze je imalo 30%, a atipičnu lokalizaciju 70% bolesnika,dok je u grupi 2 tipična lokalizacija utvrđena kod 33,3%, a atipična kod66,7% bolesnika (p = 0,781). Prije prijema u bolnicu 60% bolesnika grupe 1 jeliječeno oralnim antidijabeticima, 13,3% insulinom, a 26,7% dijetom. Poslijeotpusta, oralnim antidijabeticima je liječeno 53,3% bolesnika, 36,7% insulinom,10% dijetom. Najčešći komorbiditeti u grupi 1 bile su kardiovaskularnebolesti (56,6%) i hronična opstruktivna bolest pluća (30,0%), a u grupi 2 kardiovaskularne bolesti (33,3%), dok su hronična opstruktivna bolest plućai anemija bile zastupljene u istom procentu od 16,6%. Ishod liječenja bolesnikadvije ispitivane grupe značajno se razlikovao. U grupi 1 izliječena su24 bolesnika, a 6 bolesnika je umrlo, dok je u grupi 2 izliječeno 29, a umro 1 bolesnik (p = 0,044). Zaključak. Nije utvrđena značajna razlika u učestalosti atipične radiološkelokalizacije tuberkuloze ni u učestalosti komorbiditeta kod bolesnika sa dijabetesomi onih bez dijabetesa. Bolesnici sa dijabetesom zahtijevali su tokomliječenja tuberkuloze korekciju liječenja dijabetesa. Utvrđen je statističkiznačajno veći broj umrlih bolesnika u grupi sa tuberkulozom i dijabetesomu odnosu na onu bez dijabetesa.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.