×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenika sa disgrafijom

By
Sladjana Ćalasan ,
Sladjana Ćalasan
Contact Sladjana Ćalasan

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Mile Vuković ,
Mile Vuković

Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Bojana Vuković ,
Bojana Vuković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojana Mastilo ,
Bojana Mastilo

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Andrijana Bakoč ,
Andrijana Bakoč

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ivana Zečević
Ivana Zečević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Disgrafija je poremećaj u ovladavanju vještinom pisanja kod djeceočuvanih intelektualnih sposobnosti, očuvanog vida i sluha, adekvatne obukeu školi i odgovarajućih socio-ekonomskih uslova. Poremećaj pisanja možeda se manifestuje oštećenjem rukopisa i jezičkim deficitima. Cilj ispitivanjaje bio da se utvrdi uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenikasa disgrafijom.Metode. Uzorak se sastojao od 461 učenika trećih, četvrtih i petih razredatri gradske škole na području Republike Srpske. Pomoću testa za procjenudisgrafičnosti rukopisa i na osnovu jezičke analize svakog pojedinačnog rukopisa,izdvojen je poduzorak od 42 ispitanika sa disgrafijom, uzrasta od 8 do11 godina, oba pola. Istraživanje je realizovano u aprilu i maju 2015. godine.Rezultati. Među ispitanim učenicima 42 (9,1%) ima disgrafiju koja je u značajnovećem procentu prisutna kod dječaka (7,6%) nego kod djevojčica (1,5%). Nijeuočena statistički značajna razlika između ispitanika različitog pola i školskoguzrasta u pogledu stepena disgrafije. Teži stepen odstupanja/kašnjenja uzrelosti rukopisa u odnosu na hronološki uzrast prisutan je isključivo kodispitanika sa izrazito disgrafičnim rukopisom. Pronađen je značajno većiprocenat grafomotornih (71,4%) u odnosu na jezičke disgrafije (28,6%). Djecasa jezičkom disgrafijom postižu značajno niži uspjeh u školi i nižu ocjenu izsrpskog jezika u poređenju sa djecom sa grafomotornom disgrafijom.Zaključak. Rezultati pokazuju prisustvo disgrafije kod djece školskog uzrastakoja se značajno češće javlja kod dječaka nego kod djevojčica. Grafomotornadisgrafija se statistički značajno više ispoljava kod djece školskog uzrasta od

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.