×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Educational article

Alergija na hranu u dečjoj dobi – klinički aspekt

By
Nedeljko Radlović ,
Nedeljko Radlović

Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia

Zoran Leković ,
Zoran Leković

Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Vladimir Radlović ,
Vladimir Radlović
Marija Mladenović ,
Marija Mladenović
Dušica Simić ,
Dušica Simić

Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Biljana Vuletić ,
Biljana Vuletić

Paediatric Hospital, Clinical Centre of Kragujevac, Kragujevac, Serbia

Snežana Petrović-Tepić
Snežana Petrović-Tepić

Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Alergija na hranu predstavlja čest i kontinuirano rastući problem. Iako jeprisutna u svim životnim dobima, najčešće pogađa decu do tri godine, aposebno nasledno predisponiranu odojčad na veštačkoj ishrani. Sklonostneadekvatnoj imunskoj reakciji je neselektivnog karaktera, te je nutritivnaalergija često multipla i u visokom stepenu udružena sa inhalacionom i/ilikontaktnom hipersenzitivnošću. Zbog antigenske bliskosti nekih vrsta hranealergijska reakcija može biti i unakrsna, kao što je to slučaj sa kikirikijem, leguminozamai jezgrastim voćem ili kravljim, ovčjim i kozjim mlekom. Glavninutritivni alergeni, odgovorni za preko 90% neželjenih reakcija ovog tipa,su proteini kravljeg mleka, jaja, kikirikija, jezgrastog voća, soje, pšeničnogbrašna, ribe i morskih mekušaca, zglavkara i cefalopoda. Alergiju na hranukarakteriše veoma širok spektar kliničkih manifestacija. Moguće su i veomateške sistemske reakcije, nekad i fatalne. Dijagnoza alergije na hranu se zasnivana detaljnoj ličnoj i porodičnoj anamnezi, kompletnom kliničkom pregledui odgovarajućim laboratorijskim i drugim ispitivanjima prilagođenim tipuhipersenzitivnosti i karakteru tegoba ispitanika, a terapija na eliminacionojdijeti. Značajan doprinos dijagnozi ima i pozitivan efekat eliminacione dijete.Mada je alergija na hranu kod dece u većini slučajeva prolazna, na neke odnamirnica, kao što su kikiriki, jezgrasto voće, riba i morski mekušci, zglavkarii cefalopode, ona je najčešće doživotna.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.