×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 8, No 1 (2017)

All issues
Authors in this issue:

Ljubiša Kucurski, Boris Baković, Jelena Mumović, Amela Gušo, Stana Tomić, Sanja Gojković, Radmila Balaban, Marjana Bogdanović, Čedomir Šagrić, Sonja Antonijević, Sandra Joković, Rade Đević, Snežana Vilotić, Vesna Krstović Spremo, Danijela Stanković, Rada Mrgud, Ružica Lukić, Miroslav Ristanović, Slobodanka Đukić, Tamara Kovačević-Preradović, Bosiljka Vujisić-Tešić, Milan Preradović, Vesna Kević, Predrag Nikolić, Ljiljana Stojanović, Violeta Kovačević-Dragosavljević, Davorka Katana, Dragana Grujić-Vujmilović,

Published: 19.07.2017.

Contents

01.12.2016. Original Scientific Article
Mogućnosti detekcije i karakterizacije epileptogenih lezija primjenom magnetne rezonance jačine 1,5T i 3,0T

Uvod. Magnetna rezonanca (MR) je pouzdana metoda u detekciji epileptogenihlezija, ali postoje podijeljena mišljenja o dijagnostičkoj vrijednosti MRjačine magnetnog polja 3,0T u odnosu na 1,5T. Cilj rada je bio da se utvrdisenzitivnost i specifičnost MR jačine magnetnog polja 3,0T za detekciju ikarakterizaciju epileptogenih lezija u odnosu na...

By VIOLETA KOVAČEVIĆ-DRAGOSAVLJEVIĆ, DAVORKA KATANA, DRAGANA GRUJIĆ-VUJMILOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Prisustvo depresije kod bolesnika sa hroničnim subjektivnim tinitusom

Uvod. Tinitus se definiše kao percepcija zvuka u ušima ili glavi bez prisutnihvanjskih izvora zvuka. Zujanje u uhu i nesposobnost bolesnika da se prilagodeovoj pojavi može da dovede do ispoljavanja emocionalnih tegoba, kao što sudepresija i anksioznost. Cilj ove studije je bio da se procijeni stepen depresivnihtegoba koje prate...

By RADMILA BALABAN

01.12.2016. Original Scientific Article
Ehokardiografija u ranoj detekciji poremećaja funkcije desne komore pri promjeni volumena krvi kod bolesnika na hemodijalizi

Uvod. Poremećaji funkcije desnog srca su prediktori loše prognoze kodpacijenata na programu hronične hemodijalize (HD). U ovoj studiji ispitivanaje validnost ehokardiografije u procjeni sistolne i dijastolne funkcije desnekomore kod pacijenata na HD.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 30 pacijenata (55±11 godina) na hroničnojHD kojima...

By TAMARA KOVAČEVIĆ-PRERADOVIĆ, BOSILJKA VUJISIĆ-TEŠIĆ, MILAN PRERADOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Percepcija bolesti, odnos prema faktorima rizika i zadovoljstvо pruženom zdravstvenom njegom bolesnika sa infarktom miokarda

Uvod. Infarkt miokarda je ishemična nekroza jednog lokalizovanog dijelamiokarda nastala zbog okluzije koronarne arterije uslijed pojave tromba iliateromatoznog suženja. Težina bolesti zavisi od veličine kompromitovanogkrvnog suda, brzine nastanka okluzije, lokalizacije nekroze i stanja miokarda.Cilj rada je ispitati percepciju vlastite bolesti obol...

By

01.12.2016. Original Scientific Article
Kvalitet života u odnosu na radni status bolesnika sa dijabetesom

Uvod. Dijabetes značajno utiče na radnu sposobnost i kvalitet života oboljelih.Profesionalna radna angažovanost ima uticaj na tok bolesti i kvalitet života.Cilj rada je ispitivanje kvaliteta života pacijenata sa dijabetesom u zavisnostiod radnog statusa i izloženosti zaposlenih štetnostima radnog mjesta.Metode. Istraživanje je obavljeno u Do...

By VESNA KRSTOVIĆ SPREMO

01.12.2016. Original Scientific Article
Assessment of health-related quality of life among adult patients with type 2 diabetes mellitus

Introduction.The aim of the study was to find out the determinants of thequality of life in primary health care patients with type 2 diabetes.Methods. The cross-sectional study included 181 patients, aged 37 to 89 years,with diabetes mellitus type 2, registered with four family medicine practices.The assessment of health status was conducted using ...

By VESNA KEVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Učestalost i simptomatologija izmijenjene vaginalne flore kod žena na području opštine Foča

Uvod. Bakterijska vaginoza predstavlja poremećaj u sastavu vaginalne floreu smislu smanjenja broja laktobacila, a predominacije anaerobnih bakterijaGardnerella vaginalis, Atopobium vaginae i Mobiluncus spp. Najčešći simptomudružen sa bakterijskom vaginozom je rijedak, homogen, mliječno bijeli ilisivkast vaginalni sekret, neprijatnog mirisa. ...

By DANIJELA STANKOVIĆ, RADA MRGUD, RUŽICA LUKIĆ, MIROSLAV RISTANOVIĆ, SLOBODANKA ĐUKIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Need for orthodontic treatment among children in Foča

Introduction. Orthodontic treatment is a common dental procedure in developedcountries. Assessment of orthodontic treatment need is importantfor health services planning and population trends monitoring. The aim ofthis study was to assess the need for orthodontic treatment among childrenin Foča, Bosnia and Herzegovina.Methods. The study involved 81...

By PREDRAG NIKOLIĆ, LJILJANA STOJANOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Bolničke infekcije - znanja, stavovi i informisanost učenika i studenata zdravstvenog smjera

Uvod. Intrahospitalna infekcija (IHI) je svaka infekcija koja je nastala kod bolesnika,osoblja, učenika ili studenata u bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenojustanovi, a koja nije bila prisutna, niti je bolesnik bio u inkubaciji na prijemu.Cilj rada je bio da se procijeni i uporedi znanje studenata zdravstvene njegei učenika srednje medicinske &sc...

By LJUBIŠA KUCURSKI, BORIS BAKOVIĆ, JELENA MUMOVIĆ, AMELA GUŠO, STANA TOMIĆ, SANJA GOJKOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Motivacija za učenje u zavisnosti od pola i uzrasta učenika

Uvod. Za svako učenje, pa i školsko, motivacija je sastavni i neophodni činilac.Od nje zavisi koliko će se učenici posvetiti učenju, odnosno kakve će rezultatepostići. U ovom empirijskom radu ispitali smo koliko motivacija za učenjekod učenika zavisi od njihovog pola i uzrastaMetode. Istraživanje je obuhvatilo 611 učenika završnih raz...

By

01.12.2016. Original Scientific Article
Karakteristike prvog seksualnog odnosa kod adolescenata

Uvod. Najveći broj ljudi postaje seksualno aktivno tokom adolescencije.Uzrasna granica stupanja u seksualne odnose se pomera ka sve mlađimadolescentima što uzrokuje brojne poremećaje seksualnog, reproduktivnogi opšteg zdravlja. Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj polnih i uzrasnih razlika,kao i razlika koje potiču od tipa škol...

By MARJANA BOGDANOVIĆ, ČEDOMIR ŠAGRIĆ, SONJA ANTONIJEVIĆ

01.12.2016. Reviews
Nutritivni status kod starih osoba

Starenje stanovništva, a samim tim i povećanje očekivanog trajanja životasu danas globalni fenomeni. U okviru poremećaja stanja uhranjenosti kodstarih posebno treba obratiti pažnju na pothranjenost, odnosno proteinsko-energetski deficit, nutritivnu anemiju i gojaznost. Nutritivnа anemijakod starih najčešće je posljedica nedostatka gvo...

By

01.12.2016. Reviews
Metode ispitivanja i pokazatelji kvaliteta života

Procjeni kvaliteta života posvećuje se posljednjih godina sve veća pažnjakako na polju prirodnih tako i društvenih nauka. Autori iz različitih oblastipristupaju konceptu kvaliteta života iz perspektive svojih ciljeva istraživanja,tako da je i danas prisutan veliki broj definicija. Kvalitet života je na prvommjestu psihološka kategorij...

By SANDRA JOKOVIĆ, RADE ĐEVIĆ, SNEŽANA VILOTIĆ

01.12.2016. Letter to the editor
Pre-existing arterial microcalcification and arteriovenous fistula failure

Arterial microcalcification is common in patients with chronic kidney disease (CKD) and presents a significant predictor of both general and cardiovascularmortality. The study involved 22 patients (14 males, aged 60.5± 12.1) with chronic kidney disease (eGFR 11.9 ± 2.3 ml/min/1.73m2) undergoing their first AVF surgery. Radial artery s...

By

Recent issues

View Archive