×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Prisustvo depresije kod bolesnika sa hroničnim subjektivnim tinitusom

By
Radmila Balaban ,
Radmila Balaban

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Siniša Šolaja ,
Siniša Šolaja
Contact Siniša Šolaja

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Branislava Ćurčić ,
Branislava Ćurčić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Miroslav Obrenović ,
Miroslav Obrenović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Gabrijela Šolaja ,
Gabrijela Šolaja

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Aleksandra Salamadić
Aleksandra Salamadić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Tinitus se definiše kao percepcija zvuka u ušima ili glavi bez prisutnihvanjskih izvora zvuka. Zujanje u uhu i nesposobnost bolesnika da se prilagodeovoj pojavi može da dovede do ispoljavanja emocionalnih tegoba, kao što sudepresija i anksioznost. Cilj ove studije je bio da se procijeni stepen depresivnihtegoba koje prate hronični tinitus i ispita veza između prisustva tinitusai simptoma depresije kod pacijenata sa hroničnim subjektivnim tinitusom.Metode. Studijom su obuhvaćena 73 bolesnika sa tinitusom i 47 ispitanika beztinitusa, a obje grupe su uparene po polu i uzrastu. Bolesnici su podvrgnutiotorinolaringološkom pregledu i popunili su samostalno Tinitus hendikepupitnik i Beck-ov upitnik depresije. Tonalna liminarna audiometrija je urađenakod obje grupe ispitanika.Rezultati. Audiološkim ispitivanjem je otkriveno da 7 (9,6%) bolesnika satinitusom nema oštećenje sluha, a većina (41-56,2%) je imalo nagluvost lakogstepena, dok je među ispitanicima bez tinitusa 28 (59,6%) imalo normalansluh. Bolesnici su najčešće imali visoke frekvencije tinitusa (63-86,3%), a uodnosu na intenzitet 48 (65,8%) bolesnika je imalo srednje jak tinitus (5-20 dB).Tinitus hendikep upitnikom dobijen je skor koji je klasifikaovao subjektivnidoživljaj hendikepa kao zanemarljiv kod 26 (35,6%) bolesnika, blag kod 12(16,4%), umjeren kod 23 (31,5%), težak kod 7 (9,6%) i veoma težak kod 5 (6,8%)bolesnika. Beck-ovim upitnikom depresije utvrđeno je normalno raspoloženjekod 59 (80,8%) bolesnika, odnosno kod 43 (91,5%) ispitanika bez tinitusa(U=1282.0, Z=-2.35, p<0,05). Između skorova dobijenih korišćenjem ova dvaupitnika utvrđen je visok stepen korelacije (ρ=0,436, p<0,001).Zaključak. Značajna korelacija između skorova dobijenih Tinitus hendikepupitnikom i Beck-ovim upitnikom depresije ima značaja u pristupu liječenjuovih bolesnika. Kako depresija dodatno smanjuje kvalitet života, neophodnoje da se adekvatnim tretmanom utiče na bržu adaptaciju na tinitus.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.