×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Percepcija bolesti, odnos prema faktorima rizika i zadovoljstvо pruženom zdravstvenom njegom bolesnika sa infarktom miokarda

By
Erna Dardagan ,
Erna Dardagan
Contact Erna Dardagan

Nursing Study Department, Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Rade Djević ,
Rade Djević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Maja Račić
Maja Račić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Infarkt miokarda je ishemična nekroza jednog lokalizovanog dijelamiokarda nastala zbog okluzije koronarne arterije uslijed pojave tromba iliateromatoznog suženja. Težina bolesti zavisi od veličine kompromitovanogkrvnog suda, brzine nastanka okluzije, lokalizacije nekroze i stanja miokarda.Cilj rada je ispitati percepciju vlastite bolesti oboljelih od infarkta miokarda,njihov odnos prema faktorima rizika za koronarne bolesti i zadovoljstvоbolesnika njegom i edukacijom koju su im pružile medicinske sestre.Metode. U istraživanju je korišten „Kratki upitnik za percepciju bolesti“ (eng.Brief illness perception questionnaire) modifikovan od strane istraživača koji sesastoji od 22 pitanja. Uzorak je činilo 80 bolesnika različite dobi i pola kodkojih je postavljena dijagnoza infarkta miokarda u posljednje dvije godine.Od svih bolesnika je dobijena usmena saglasnost da učestvuju u istraživanju.Rezultati. Najveći procenat ispitanika u posmatranoj grupi pripadao je dobiiznad 71 godine, većina je bila muškog pola (66,25%) i 63,75% je procijenilosvoje materijalno stanje lošim. Dvije trećine bolesnika navodi da boluje još odneke bolesti pored infarkta miokarda, a 55% navodi postojanje kardiovaskularnebolesti u porodici. Među ispitanicima je bilo 60% pušača i 48,75% odnjih ne razmišlja o prestanku pušenja. Fizičkom aktivnošću se bavi 48,75%, a77,50% ne vodi računa o ishrani. Podijeljeno je mišljenje pacijenata o tome da limedicinska sestra posvećuje dovoljno pažnje pacijentima prilikom dolaska nakontrole, a 72,5% smatra da medicinske sestre ne posvećuju dovoljno pažnjeedukaciji bolesnika. Najveći broj ispitanika (60%) smatra da nije dovoljnoinformisano o svojoj bolesti. Ipak, 60% je zadovoljno pruženim zdravstvenimuslugama tokom liječenja.Zaključak. Kod oboljelih od infarkta miokarda postoji značajna razlikau pogledu percepcije vlastite bolesti, a više od polovine ne vodi računa opromjenjljivim faktorima rizika . Značajan procenat bolesnika nije zadovoljnozdravstvenim uslugama.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.