×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Kvalitet života u odnosu na radni status bolesnika sa dijabetesom

By
Vesna Krstović Spremo ,
Vesna Krstović Spremo

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Maja Račić
Maja Račić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Dijabetes značajno utiče na radnu sposobnost i kvalitet života oboljelih.Profesionalna radna angažovanost ima uticaj na tok bolesti i kvalitet života.Cilj rada je ispitivanje kvaliteta života pacijenata sa dijabetesom u zavisnostiod radnog statusa i izloženosti zaposlenih štetnostima radnog mjesta.Metode. Istraživanje je obavljeno u Domu zdravlja Pale i Domu zdravlja IstočnoSarajevo u periodu od maja 2012. do novembra 2012. godine. Istraživanjemje obuhvaćeno 150 bolesnika sa dijabetesom oba tipa (tipa I i tipa II), a kojisu insulin zavisni u odnosu na terapijski tretman, prosječne starosti od 56,1godine. Bolesnici su prema statusu zaposlenosti podijeljeni na zaposlene inezaposlene. Za ispitivanje kvaliteta života korišten je upitnik SF-36 kao iopšti upitnik kreiran za potrebe ispitivanja. Statistička značajnost razlikaizmeđu grupa određena je primjenom χ2 testa i t-testa.Rezultati. Vrijednosti svih domena kvaliteta života kod nezaposlenih ispitanikasu manje nego kod zaposlenih, kao i vrijednosti sumarnog fizičkogskora (42.6 ± 9.8, p<0,001) i sumarnog mentalnog skora (37,5± 13,5, p=0,010).Vrijednosti domena: fizičko funkcionisanje, uloga-fizička, tjelesni bol i opštezdravlje su veće kod zaposlenih koji nisu izloženi štetnostima na radnommjestu od vrijednosti kod ispitanika izloženih štetnostima. Vrijednosti domena:vitalnost, socijalni odnosi, uloga-emocionalna i mentalno zdravlje ispitanikaneizloženih štetnostima na radnom mjestu značajno su veće od vrijednostionih izloženih štetnostima.Zaključak Radna angažovanost značajno utiče na kvalitet života oboljelihod dijabetesa, a profesionalne štetnosti dodatno negativno utiču na kvalitetživota osoba oboljelih od dijabetesa.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.