×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Mogućnosti detekcije i karakterizacije epileptogenih lezija primjenom magnetne rezonance jačine 1,5T i 3,0T

By
Violeta Kovačević-Dragosavljević ,
Violeta Kovačević-Dragosavljević

University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Davorka Katana ,
Davorka Katana

University Clinical Center of Kosovo, Pristina, Kosovo

Dragana Grujić-Vujmilović ,
Dragana Grujić-Vujmilović

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Siniša Vujmilović ,
Siniša Vujmilović
Contact Siniša Vujmilović

Clinical Radiology Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Saša Vujnović ,
Saša Vujnović

Clinical Radiology Department, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Zoran Vujković
Zoran Vujković

Neurology Clinic, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Magnetna rezonanca (MR) je pouzdana metoda u detekciji epileptogenihlezija, ali postoje podijeljena mišljenja o dijagnostičkoj vrijednosti MRjačine magnetnog polja 3,0T u odnosu na 1,5T. Cilj rada je bio da se utvrdisenzitivnost i specifičnost MR jačine magnetnog polja 3,0T za detekciju ikarakterizaciju epileptogenih lezija u odnosu na MR 1,5TMetod. Od juna 2013. do maja 2014. godine u Zavodu za kliničku radiologijuUKC R. Srpske pregledano je 58 ispitanika na oba MR uređaja po protokolu zaepilepsiju. Nalaze su nezavisno opisivala dva radiologa i konsenzusom došlido referentnog nalaza. Upoređivanjem promjena otkrivenih na oba aparataza MR sa referentnim standardom odredili su senzitivnost i specifičnost MR1,5T i 3,0T za detekciju i karakterizaciju lezija.Rezultati. Konsenzusom su identifikovane 72 referentne, potencijalno epileptogenepromjene kod 50 bolesnika. Nije utvrđena značajna razlika u brojuidentifikovanih lezija niti u karakterizaciji lezija između dva radiologa pripregledu nalaza dobijenih na MR 1,5T i 3,0T. Podjednaka senzitivnost MR(0,986) u detekciji epileptogenih lezija u odnosu na referentni standard jezabilježena za nalaze oba radiologa i na MR 1,5T i 3,0T. Specifičnost MR udetekciji lezija je bila nešto niža kod prvog nego drugog radiologa samo na 3,0T(0,75 vs. 0,875). Senzitivnost i specifičnost MR u karakterizaciji epileptogenihlezija iznosila je za nalaze prvog radiologa 0,91, odnosno 0,87 na MR 1,5T,a 0,97, odnosno 0,75 na 3,0T. Senzitivnost (0,94) i specifičnost (0,87) MR ukarakterizaciji lezija kod drugog radiologa su bile jednake i na MR 1,5T i 3,0T.Zaključak. Nije utvrđena statistički značajna razlika u senzitivnosti i specifičnostiMR jačine magnetnog polja 3,0T u odnosu na 1,5T u detekciji i karakterizacijiepileptogenih lezija. Performanse MR kod evaluacije epilepsijeviše zavise od adekvatnog protokola i obučenosti radiologa nego od jačinemagnetnog polja MR uređaja.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.