×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Karakteristike prvog seksualnog odnosa kod adolescenata

By
Marjana Bogdanović ,
Marjana Bogdanović
Čedomir Šagrić ,
Čedomir Šagrić
Sonja Antonijević ,
Sonja Antonijević
Olivera Radulović
Olivera Radulović

Health Care Center, Niš, Institute of Public Health of Serbia, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Najveći broj ljudi postaje seksualno aktivno tokom adolescencije.Uzrasna granica stupanja u seksualne odnose se pomera ka sve mlađimadolescentima što uzrokuje brojne poremećaje seksualnog, reproduktivnogi opšteg zdravlja. Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj polnih i uzrasnih razlika,kao i razlika koje potiču od tipa škole, uspeha u školi i mesta stanovanjaanketiranih učenika na stupanje u prvi seksualni odnos.Metode. U studiji preseka uzorak je činilo 815 učenika treće i četvrte godinesrednje škole na teritoriji Nišavskog okruga tj. 10% od ukupne populacije srednjoškolacatog uzrasta. U istraživanju je korišćen originalni anketni upitnik,a anketiranje je bilo anonimno. Za proveru hipoteza korišćen je Pearson-ovχ2 test i Fisher-ov test egzaktne verovatnoće.Rezultati. Seksualni odnos imalo je 42,36% učenika, više mladića nego devojaka(51,75% mladića i 33,1% devojaka). Posmatrano po uzrastu, manjeje sedamnaestogodišnjaka (31,68%) nego osamnaestogodišnjaka (53,11%)imalo seksualni odnos. Seksualni odnos imala je skoro trećina gimnazijalaca(32,73%) što je manje nego u populaciji učenika stručnih škola (44,69%). U prviseksualni odnos planirano je ušlo 34,88% sedamnaestogodišnjaka i 51,42%osamnaestogodišnjaka. Više je gimnazijalaca koji nisu koristili nikakvu zaštitu(29,63%) nego učenika stručnih škola (26,13%). Prezervativ je koristilo znatnoviše učenika stručnih škola (63,07%) nego gimnazijalaca (50%) i više mladića(65,22%) nego devojaka (54,48%).Zaključak. Značajan uticaj u započinjanju seksualnog života imaju pol i uzrastispitanika, tip škole, bolji uspeh učenika i gradska sredina.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.