×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Učestalost i simptomatologija izmijenjene vaginalne flore kod žena na području opštine Foča

By
Danijela Stanković ,
Danijela Stanković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Rada Mrgud ,
Rada Mrgud
Ružica Lukić ,
Ružica Lukić
Miroslav Ristanović ,
Miroslav Ristanović
Slobodanka Đukić
Slobodanka Đukić

Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Bakterijska vaginoza predstavlja poremećaj u sastavu vaginalne floreu smislu smanjenja broja laktobacila, a predominacije anaerobnih bakterijaGardnerella vaginalis, Atopobium vaginae i Mobiluncus spp. Najčešći simptomudružen sa bakterijskom vaginozom je rijedak, homogen, mliječno bijeli ilisivkast vaginalni sekret, neprijatnog mirisa. Cilj rada je određivanje učestalostii simptomatologije izmijenjene vaginalne flore kod žena u reproduktivnomperiodu iz područja opštine Foča, Republika Srpska.Metode. Ispitivanje je obuhvatilo 100 žena u reproduktivnom periodu, pričemu trudnice nisu uključene u ovu studiju. Na direktnom preparatu obojenompo Gram-u, koristeći sistem bodovanja po Nugent-u, dijagnostikovana jeizmijenjena vaginalna flora. Na osnovu anamnestičkih podataka utvrđivalismo da li se pojedini simptomi češće javljaju u grupi ispitanica sa izmijenjenomvaginalnom florom (bakterijska vaginoza i intermedijerna flora) u odnosu nažene sa normalnom vaginalnom florom.Rezultati. Koristeći sistem bodovanja po Nugent-u bakterijska vaginoza jedijagnostikovana kod 22% ispitanica, intermedijerna flora je nađena kod 18%ispitanica, dok je njih 60% imalo normalnu vaginalnu floru. Kod ispitanicasa dijagnostikovanom bakterijskom vaginozom najčešći simptom je biopojačan sekret. Obradom podataka utvrđeno je da nema statistički značajnerazlike u učestalosti ispitivanih simptoma (pojačan sekret, peckanje, svrab)kod ispitanica sa izmijenjenom vaginalnom florom u odnosu na ispitanicesa normalnom vaginalnom florom. Asimptomatska bakterijska vaginoza jedijagnostikovana kod 4 (18,2%) ispitanice.Zaključak. Izmijenjena vaginalna flora, u vidu bakterijske vaginoze ili intermedijerneflore dijagnostikovana je kod 40% ispitanica. Među ispitanicama sadijagnostikovanom bakterijskom vaginozom najčešći simptom je bio pojačansekret ali nisu uočene značajne razlike u učestalosti simptomatoma kodžena sa izmijenjenom vaginalnom florom u odnosu na žene sa normalnomvaginalnom florom.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.