×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Ehokardiografija u ranoj detekciji poremećaja funkcije desne komore pri promjeni volumena krvi kod bolesnika na hemodijalizi

By
Tamara Kovačević-Preradović ,
Tamara Kovačević-Preradović

Clinic for Cardiovascular Diseases, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Bosiljka Vujisić-Tešić ,
Bosiljka Vujisić-Tešić

Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije, Belgrade, Serbia

Milan Preradović ,
Milan Preradović
Vlastimir Vlatković
Vlastimir Vlatković

Clinic for Internal Medicine, Division of Nephrology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Poremećaji funkcije desnog srca su prediktori loše prognoze kodpacijenata na programu hronične hemodijalize (HD). U ovoj studiji ispitivanaje validnost ehokardiografije u procjeni sistolne i dijastolne funkcije desnekomore kod pacijenata na HD.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 30 pacijenata (55±11 godina) na hroničnojHD kojima su rađene standardna 2D ehokardiografija i tkivni Doppler, prijei nakon HD.Rezultati. Ispitivanje sistolne funkcije desne komore prije i poslije HD jepokazalo da su frakciona promjena površine – FAC (36%±11 vs. 34%±11,p=0,464) i amplituda sistolne pokretljivosti anulusa trikuspidne valuvle–TAPSE (25,2mm±4,8 vs. 24,2mm±5, p=0,207) bile u granicama normalnihvrijednosti, nezavisno od smanjenja ukupnog volumena krvi nakon HD, dokje frakciono skraćenje – Fs (43,8%±11,6 vs. 39,3%±13,2, p=0,014) bilo značajnomanje nakon HD, što pokazuje zavisnost ovog parametra od smanjenja cirkulatornogvolumena. Tei indeks desne komore pokazao je normalne vrijednosti,nezavisno od smanjenja punjenja desne komore nakon HD (0,59±0,44 vs.0,69±0,27, p=0,18). Evaluacija dijastolne funkcije desne komore preko brzinatranstrikuspidnog protoka (E talas, E/A) pokazala je značajno smanjenje brzinanakon smanjenja volumena poslije HD, dok je odnos brzina E/E’ (6,02±3,19vs. 5,66±1,83, p=0,599) ostao u granicama normalnih vrijednosti i nakon HD.Zaključak. Ehokardiografska procjena sistolne funkcije desne komore pomoćuFAC i TAPSE, kao i procjena globalne funkcije miokarda pomoću Tei indeksa,su pouzdane metode kod pacijenata na HD, pošto se njihove vrijednosti nisumijenjale u uslovima smanjenja cirkulatornog volumena nakon HD. Kaopouzdan parametar za procjenu dijastolne funkcije kod pacijenata na HD semože koristiti odnos brzina E/E’, koji se u ovom istraživanju nije značajnomijenjao usljed smanjenja volumena krvi nakon HD.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.