×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Motivacija za učenje u zavisnosti od pola i uzrasta učenika

By
Ranka Perućica
Ranka Perućica
Contact Ranka Perućica

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Za svako učenje, pa i školsko, motivacija je sastavni i neophodni činilac.Od nje zavisi koliko će se učenici posvetiti učenju, odnosno kakve će rezultatepostići. U ovom empirijskom radu ispitali smo koliko motivacija za učenjekod učenika zavisi od njihovog pola i uzrastaMetode. Istraživanje je obuhvatilo 611 učenika završnih razreda osnovnihškola iz Sarajevsko-romanijske regije, od toga 315 učenika muškog pola.Koristili smo metodu empirijskog neeksperimentalnog istraživanja (servejmetod), tehnike skaliranja i anketiranja, i instrumente upitnik za ispitivanjesocio-demografskih karakteristika (pol, uzrast), i skalu za mjerenje motivacijeza učenje konstruisanu za potrebe ovog istraživanja.Rezultati. Analiza rezultata je pokazala da ne postoji statistički značajnarazlika u motivaciji za učenje u zavisnosti od pola učenika: aritmetičkasredina skorova učenika ženskog pola iznosila je 14,07, a muškog 14,46(p=0,071). Postoji statistički značajna razlika u motivaciji za učenje izmeđuučenika sedmog razreda i učenika devetog razreda (p= 0,005), a ne postojirazlika između učenika sedmog i osmog razreda (p=0,354), i učenika osmogi devetog razreda (p=0,065). To pokazuje da motivacija za učenje zavisi oduzrasta učenika: učenici nižih razreda osnovne škole pokazuju veću motivacijuza učenje od učenika viših razreda osnovne škole.Zaključak. Na osnovu dobijenih rezultata zaključili smo da motivacija zaučenje učenika osnovne škole ne zavisi od pola ali zavisi od uzrasta učenika.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.