×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vol 7, No 2 (2016)

All issues
Authors in this issue:

Milica Božić, Kristina Vicko, Milica Šipovac, Bojan Petrović, Gordana Bogdanović, Ljiljana Vučković Dekić, Božo Krivokuća, Darko Golić, Nada Banjac, Peđa Kovačević, Svetozar Krivokuća, Zoran Mavija, Lejla Ibrahimagić-Šeper, Belma Pojskić, Edin Selimović, Đuka Ninković Baroš, Radoslav Gajanin, Milena Todorović, Marina Ćuković, Vladimir Marković, Zdenka Gojković, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejčić, Gabrijela Malešević, Goran Krstajić, Gorica Vuksanović, Bojan Joksimović, Andrijana Bakoč, Bojana Vuković, Bojana Mastilo, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Sladjana Ćalasan, Vesna Petković, Slobodan Stanić, Milena Todorović, Mirza Oruč, Lejla Ibrahimagić-Šeper, Belma Pojskić, Neda Jotanović, Lana Nežić, Marko Vučen, Dušica Lakić, Danijala Mandić, Biljana Djukic, Janko Janković, Sladjana Šiljak, Jelena Niškanović, Slavenka Janković, Radenko Ivanović, Radoslavka Lečić, Vladimir Čančar, Olivera Čančar, Dragana Puhalo Sladoje,

Published: 15.12.2016.

Contents

28.12.2016. Original Scientific Article
Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom

Uvod. Nedijagnostikovana hiperglikemija je česta kod bolesnika sa koronarnombolešću, koja je vodeći uzrok smrtnosti kod oboljelih od tipa 2 dijabetesa(T2DM). Nedovoljno je poznata povezanost blažih hiperglikemijskih stanja,kao što je predijabetes sa koronarnom bolešću. Cilj ove studije bio je uporeditikardiometabolički profil r...

By VALENTINA SOLDAT-STANKOVIĆ, SINIŠA STANKOVIĆ, SNJEŽANA POPOVIĆ-PEJČIĆ, GABRIJELA MALEŠEVIĆ

28.12.2016. Original Scientific Article
Uticaj dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu gojaznih bolesnika sa hipertenzijom

Uvod. Arterijska hipertenzija predstavlja globalni zdravstveni problem ipovezana je sa nizom faktora rizika. Godinama je poznato da je česta kodgojaznih i kod bolesnika sa dijabetesom. Cilj istraživanja je bio ispitati uticajšestomjesečne dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu kodgojaznih bolesnika sa hipetrenzijom liječen...

By MILENA TODOROVIĆ, MARINA ĆUKOVIĆ, VLADIMIR MARKOVIĆ, ZDENKA GOJKOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

Uvod. Jetra je najčešće povređivan organ u traumi. Zahvaljujući unapređenjustrategije liječenja, mortalitet kod povreda jetre je posljednjih decenija uznačajnom padu. Cilj rada je da prikaže koliko su povrede jetre kompleksanproblem koji zahtijeva multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju,a ciljevi hirurškog liječenja su k...

By BOŽO KRIVOKUĆA, DARKO GOLIĆ, NADA BANJAC, PEĐA KOVAČEVIĆ, SVETOZAR KRIVOKUĆA, ZORAN MAVIJA

01.12.2016. Original Scientific Article
Porođaj nakon carskog reza i perinatalni ishod novorođenčadi

Uvod. Dugo vremena je u akušerstvu važio čuveni diktum Edwarda Craginaiz 1916. godine: ”Jednom carski rez, uvijek carski rez”. Vremenom, rukovodećise postupcima iz prošlosti i porastom broja patoloških trudnoća sa jednestrane, kao i uticajem medija i zahtjevima pacijenata sa druge strane, procenatporođaja zavr&scaro...

By RADENKO IVANOVIĆ, RADOSLAVKA LEČIĆ, VLADIMIR ČANČAR, OLIVERA ČANČAR, DRAGANA PUHALO SLADOJE

01.12.2016. Original Scientific Article
Značaj prevencije anksioznosti kod oralno–hirurškog zahvata

Uvod. Cilj istraživanja je bio procjenjivanje anksioznosti vezane za hirurškoekstrahovanje impaktiranih trećih molara pomoću Spilbergovih koeficijenataanksioznosti što omogućava da se preporuči odgovarajuća premedikacija.Metode. U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, 293 muškog i 208 ženskogpola, starosti od 18 do 45 godi...

By MIRZA ORUČ, LEJLA IBRAHIMAGIĆ-ŠEPER, BELMA POJSKIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Značaj korelacije između koeficijenta anksioznosti DASR i kardio–vaskularnog odgovora kroz praćenje vitalnih parametara kod oralno-hirurške intervencije

Uvod. Cilj istraživanja je bio da se ispita korelacija između anksioznosti vezaneza hirurško ekstrahovanje impaktiranih trećih molara, a procijenjene pomoćuNorman Corah-ovog Dentalnog koeficijenta aksioznosti i kardiovaskularnogodgovora procijenjenog kroz vrijednost vitalnih parametara.Metode. U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, 291...

By LEJLA IBRAHIMAGIĆ-ŠEPER, BELMA POJSKIĆ, EDIN SELIMOVIĆ

28.12.2017. Original Scientific Article
Navike u ishrani i erozije zuba kod djece

Uvod. Erozije zuba predstavljaju gubitak tvrde zubne supstance, hemijskimputem, bez uticaja bakterija. Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacijetretiraju se kao oboljenje. Sve veća pažnja se usmjerava na pojavu erozijakod djece zbog učestale konzumacije kisele hrane i napitaka. Cilj istraživanjaje bio da se utvrde i uporede navike u ish...

By MILICA BOŽIĆ, KRISTINA VICKO, MILICA ŠIPOVAC, BOJAN PETROVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. I...

By ANDRIJANA BAKOČ, BOJANA VUKOVIĆ, BOJANA MASTILO, IVANA ZEČEVIĆ, OLIVERA KALAJDŽIĆ, SLADJANA ĆALASAN, GORICA VUKSANOVIĆ

28.12.2016. Original Scientific Article
Viktimizacija i neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru

Uvod. Neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru sadrži podgrupenastale na osnovu različitog statusa i moći. Takva podela implicira ipodelu po različitom stepenu viktimizacije za svaku od tri statusno različitepodgrupe neformalnog osuđeničkog sistema. Definisanje unutrašnje prirodeosuđeničke interakcije kroz njihovo delovanje u odr...

By GORAN KRSTAJIĆ, GORICA VUKSANOVIĆ, BOJAN JOKSIMOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj

Uvod. Nejednakosti u korišćenju usluga zdravstvene zaštite postoje širomsvijeta. Cilj rada je ispitivanje uticaja demografskih, socijalno-ekonomskihnejednakosti, nejednakosti u stilu života i zdravstvenom stanju na korišćenjeusluga doktora porodične medicine i specijaliste u Republici Srpskoj, Bosnai Hercegovina.Metode. ...

By JANKO JANKOVIĆ, SLADJANA ŠILJAK, JELENA NIŠKANOVIĆ, SLAVENKA JANKOVIĆ

01.12.2016. Original Scientific Article
Neodgovarajuće propisivanje lijekova starijim osobama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvod. Osobe starije životne dobi su usljed postojećih komorbiditeta izloženepovećanom riziku zbog neodgovarajućeg propisivanja lijekova. Cilj rada jebio utvrditi učestalost neodgovarajućeg propisivanja lijekova, interakcija ipotencijalnog izostanka propisivanja lijekova prema kriterijumima ScreeningTool of Older Person’s potentially inappropr...

By NEDA JOTANOVIĆ, LANA NEŽIĆ, MARKO VUČEN, DUŠICA LAKIĆ, DANIJALA MANDIĆ, BILJANA DJUKIC

28.12.2016. Original Scientific Article
Analiza rezultata javnozdravstvene kontrole kontaminanata i ostataka antibiotika u uzorcima mesa i proizvoda od mesa u Republici Srpskoj

Uvod. Kontaminanti i ostaci antibiotika u mesu i proizvodima od mesa predstavljajujavnozdravstveni problem i povezani su sa zdravstvenim rizicima. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi učestalost kontrole prisustva metala, radionuklidai ostataka antibiotika u mesu i proizvodima od mesa, i da se ukažena potrebu praćenja svih kontaminanata predviđenih p...

By VESNA PETKOVIĆ, SLOBODAN STANIĆ, MILENA TODOROVIĆ

01.12.2016. Short communication
Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije

Uvod. U liječenju hronične urtikarije, osim standardnih protokola, može bitiefikasna i primjena autohemoterapije. Cilj rada je utvrditi uspješnost autohemoterapijeu liječenju hronične autoimunske urtikarije na težinu bolesti iprosječnu dužinu trajanja hronične urtikarije kod pacijenata liječenih u našojustanovi.Metode. Ispitivana su 6...

By ĐUKA NINKOVIĆ BAROŠ, RADOSLAV GAJANIN

01.12.2016. Reviews
Naučno nepoštenje Prevare – najteži prekršaji etike nauke

Osnovni postulat nauke je istinito, objektivno i potpuno prikazivanje rezultataistraživanja – naučno poštenje. Etički kodeks naučno-istraživačkog rada zvanidobra naučna praksa (DNP) naglašava da je pošten pristup istraživačkomprocesu u svim njegovim fazama, kao i pošten odnos prema svim učesnicima uistraživanju &nd...

By GORDANA BOGDANOVIĆ, LJILJANA VUČKOVIĆ DEKIĆ

Recent issues

View Archive