×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Porođaj nakon carskog reza i perinatalni ishod novorođenčadi

By
Radenko Ivanović ,
Radenko Ivanović
Radoslavka Lečić ,
Radoslavka Lečić
Vladimir Čančar ,
Vladimir Čančar
Contact Vladimir Čančar

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Olivera Čančar ,
Olivera Čančar

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragana Puhalo Sladoje
Dragana Puhalo Sladoje

Faculty of Medicine Foca, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Dugo vremena je u akušerstvu važio čuveni diktum Edwarda Craginaiz 1916. godine: ”Jednom carski rez, uvijek carski rez”. Vremenom, rukovodećise postupcima iz prošlosti i porastom broja patoloških trudnoća sa jednestrane, kao i uticajem medija i zahtjevima pacijenata sa druge strane, procenatporođaja završenih ovom operativnom metodom je u stalnom porastu. Ciljrada je da se utvrdi učestalost carskog reza i uspješnost vaginalnog porođajanakon prethodnog porođaja carskim rezom i uporedi perinatalni ishod novorođenčadirođene carskim rezom i vaginalnim porođajem nakon prethodnogporođaja carskim rezom.Metode. Opservaciona studija urađena je na Porođajnom odjeljenju Univerzitetskebolnice Foča u periodu od 1. 7. 2005. do 31. 6. 2011. godine. Ispitivanjeje obuhvatilo 206 ispitanica koje su podijeljenje u dvije grupe. GrupaA - pacijentkinje u probnom vaginalnom porođaju nakon carskog reza (n =65) podijeljene su u dvije podgrupe, A1 – pacijentkinje kod kojih je probnivaginalni porođaj uspješno završen, A2 – pacijentkinje kod kojih je u probnomvaginalnom porođaju usljed nastanka komplikacija urađen carski rez. GrupaB - porodilje kod kojih je urađen elektivni, iterativni carski rez (n = 141).Rezultati. Učestalost carskog reza u ukupnom broju od 2028 porođaja unašoj ustanovi u posmatranom periodu je 17,11%. U odnosu na ukupan brojporođaja nakon porođaja carskim rezom (vaginalni porođaji + iterativnicarski) procenat vaginalnih porođaja nakon porođaja carskim rezom iznosioje 22,33%. Povećanjem broja ovog načina porođaja smanjivao se broj ukupnih carskih rezova. Nije postojala statistička značajnost u fetalnom morbiditetu i mortalitetu (u istraživanju nije bilo mrtvorođene djece) koja bi opravdavalaponovni carski rez u aktuelnom porođaju nakon porođaja carskim rezom.Zaključak. Vaginalni porođaj nakon prethodnog porođaja carskim rezomsigurna je alternativa rutinskom ponovnom carskom rezu sa aspekta smanjenjaprocentualne stope ukupnog broja carskih rezova. Ne postoji statističkaznačajnost u perinatalnom ishodu novorođenčadi koja bi opravdavala ponovni carski rez u aktuelnom porođaju. 

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.