×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Short communication

Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije

By
Đuka Ninković Baroš ,
Đuka Ninković Baroš

University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Radoslav Gajanin
Radoslav Gajanin

Department of Pathology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. U liječenju hronične urtikarije, osim standardnih protokola, može bitiefikasna i primjena autohemoterapije. Cilj rada je utvrditi uspješnost autohemoterapijeu liječenju hronične autoimunske urtikarije na težinu bolesti iprosječnu dužinu trajanja hronične urtikarije kod pacijenata liječenih u našojustanovi.Metode. Ispitivana su 64 bolesnika sa hroničnom urtikarijom tokom šestnedjelja. Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe: 28 bolesnika sa autoimunskomhroničnom urtikarijom kojima su ordinirane standardna i autohemoterapija i36 bolesnika sa idiopatskom hroničnom urtikarijom kojima je ordinirana samostandardna terapija. Terapijski uspjeh primjene autohemoterapije u liječenjuhronične urtikarije smo pratili pomoću skora težine urtikarije (engl. UrticariaSeverity Score – USS). Takođe, odredili smo prosječnu dužinu trajanja urtikarije.Za statističku analizu korišćeni su Mann-Whitney i Friedman-ov test,za nivo značajnosti razlike manje od 5%.Rezultati. Poređenjem vrijednosti USS utvrđena je statistički značajnarazlika u visini nedjeljnog USS na početku i na kraju ispitivanja kod objegrupe bolesnika: kod bolesnika sa autoimunskom hroničnom urtikarijom(χ2 = 122,130, p< 0,001) i kod bolesnika sa idiopatskom hroničnom urtikarijom(χ2 = 137,827, p<0,001). Poređenjem vrijednosti USS između grupa bolesnikatokom prvih pet nedjelja praćenja nije utvrđena statistički značajna razlika.Međutim, u šestoj nedjelji je nađena statistički značajna razlika u USS izmeđuispitivanih grupa (p = 0,032). Kod bolesnika sa autoimunskom hroničnomurtikarijom i idiopatskom hroničnom urtikarijom prosječna dužina trajanjaurtikarije približno je iznosila 20 mjeseci i nema statistički značajne razlike udužini trajanja urtikarije između grupa (p = 0,978).Zaključak. Autohemoterapija se pokazala efikasnom i uspješnom u liječenjuautoimunske hronične urtikarije u odnosu na standardne protokole liječenjahronične urtikarije, ali ne utiče na dužinu trajanja urtikarije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.