×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Značaj prevencije anksioznosti kod oralno–hirurškog zahvata

By
Mirza Oruč ,
Mirza Oruč

Faculty of Health Zenica, University of Zenica, Zenica, Bosnia and Herzegovina

Lejla Ibrahimagić-Šeper ,
Lejla Ibrahimagić-Šeper
Contact Lejla Ibrahimagić-Šeper

Faculty of Health, University of Zenica, Zenica, Bosnia and Herzegovina

Belma Pojskić
Belma Pojskić

Faculty of Health, University of Zenica, Zenica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Cilj istraživanja je bio procjenjivanje anksioznosti vezane za hirurškoekstrahovanje impaktiranih trećih molara pomoću Spilbergovih koeficijenataanksioznosti što omogućava da se preporuči odgovarajuća premedikacija.Metode. U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, 293 muškog i 208 ženskogpola, starosti od 18 do 45 godina. Nivo anksioznosti se procjenjivao upotrebomSTAI obrazaca (X1 i X2) i to se sprovodilo dan prije intervencije, na danintervencije i dan poslije intervencije.Rezultati. Vrijednosti koeficijenta anksioznosti procijenjene Spilbergovimobrascima, a izmjerene dan prije i na dan intervencije ne pokazuju statističkiznačajne razlike, ali vrijednosti izmjerene na dan poslije intervencije pokazujustatistički značajno niže vrijednosti u odnosu na prva dva dana (p<0,01).Vrijednosti Hi-kvadrat testa na dan prije intervencije bile su: za X1 je χ2 =114,912, za X2 je χ2 = 113,906; na dan intervencije za X1 je χ2 = 122,273, za X2je χ2 = 119,511; dan poslije intervencije za X1 je χ2 = 88,483, za X2 je χ2 = 81,826 ipotvrđuju da postoji statistički značajna razlika između nominalnih grupaSpilbergovih koeficijenta anksioznosti X1 i X2, odnosno izrazitije su zastupljenegrupe normalna, visoka i vrlo visoka anksioznost.Zaključak. Vrijednosti Spilbergovih koeficijenata anksioznosti X1 i X2 dobijeneu ovom istraživanju govore da povećanje koeficijenta na dan prijeintervencije podrazumijeva sličnu vrijednost na dan same intervencije, štomože značajno otežati samu intervenciju. Odgovarajuća premedikacija na dansame intervencije bila bi izuzetno korisna za pacijente, odnosno za izvođenjesame intervencije. Smanjenje vrijednosti praćenih parametara na dan nakonintervencije pokazuje psihičko rasterećenje pacijenata, s obzirom da je oralno-hirurška intervencija završena.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.