×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta

By
Andrijana Bakoč ,
Andrijana Bakoč

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojana Vuković ,
Bojana Vuković
Bojana Mastilo ,
Bojana Mastilo

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ivana Zečević ,
Ivana Zečević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Olivera Kalajdžić ,
Olivera Kalajdžić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Sladjana Ćalasan ,
Sladjana Ćalasan

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Gorica Vuksanović
Gorica Vuksanović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Pamćenje je dio kognitivnog sistema koga čine prijem, obrada, skladištenjei prisjećanje informacija. Cilj istraživanja je utvrđivanje dinamike razvojavizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta, odnosizmeđu sposobnosti pamćenja i pola, kao i povezanost sposobnosti pamćenjai školskog uspjeha.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 215 učenika II, III i IV razreda osnovneškole, uzrasta 7-11 godina, i to 121 (56,3%) dječak i 94 (43,7%) djevojčice. Izškolske dokumentacije su dobijeni podaci o opštem školskom uspjehu nakraju razreda, kao i uspjehu iz pojedinih nastavnih predmeta (srpski jezik,matematika, likovna kultura i muzička kultura). Za ispitivanje sposobnostipamćenja korišćen je ACADIA test razvojnih sposobnosti – subtestovi V(vizuelno pamćenje) i VIII (auditivno pamćenje).Rezultati. Rezultati pokazuju da ispitanici imaju bolja postignuća na subtestuvizuelno pamćenje u odnosu na auditivno pamćenje. U okviru sposobnostiauditivnog pamćenja je utvrđena statistički značajna razlika u odnosu nauzrast (p < 0,0001), dok u odnosu na pol nije utvrđena statistička značajnost.Korelacije sposobnosti vizuelnog pamćenja sa opštim uspjehom (r = 0,292,p = 0,01) i uspjehom na nastavnim predmetima srpski jezik (r = 0,29, p =0,01), matematika (r = 0,32, p = 0,01) i likovna kultura (r = 0,292, p = 0,01)su statistički značajne, dok je kod auditivnog pamćenja utvrđena statističkiznačajna korelacija jedino s predmetom muzička kultura (r = 0,142, p = 0,05).Zaključak. Učenici mlađeg školskog uzrasta imaju bolja postignuća u vizuelnomu odnosu na auditivno pamćenje, a sposobnost auditivnog pamćenjase statistički značajno povećava sa uzrastom. Odstupanja od uzrasnih normimogu biti posljedica neujednačenog ritma razvoja pojedinih sposobnostikoja se spontano razrješavaju tokom razvoja. Djeca kod koje su detektovanesmetnje u vizuelnom i auditivnom pamćenju treba da budu obuhvaćenadaljom kliničkom procjenom, kao i iznalaženjem odgovarajućih puteva rehabilitacijei tretmana.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.