×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Navike u ishrani i erozije zuba kod djece

By
Milica Božić ,
Milica Božić

Faculty of Medicine , University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Kristina Vicko ,
Kristina Vicko

Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Milica Šipovac ,
Milica Šipovac
Contact Milica Šipovac

Faculty of Medicine , University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Bojan Petrović
Bojan Petrović

Faculty of Medicine , University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Abstract

Uvod. Erozije zuba predstavljaju gubitak tvrde zubne supstance, hemijskimputem, bez uticaja bakterija. Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacijetretiraju se kao oboljenje. Sve veća pažnja se usmjerava na pojavu erozijakod djece zbog učestale konzumacije kisele hrane i napitaka. Cilj istraživanjaje bio da se utvrde i uporede navike u ishrani djece sa erozijama i bez erozija,ispita stepen gubitka tvrde zubne supstance i osjetljivost zahvaćenih zuba,utvrdi nivo rizika i potreban terapijski postupak i ispita informisanost roditeljao mogućim uzrocima erozija.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 40 djece, oba pola, uzrasta od 6 do 15godina. Ispitanici su činili dvije grupe: A – djeca sa erozijama i B – djeca bezerozija. Upitnike za ispitivanje navika u ishrani popunjavali su roditelji. Zadijagnozu erozija, procjenu gubitka tvrde zubne supstance i procjenu nivoarizika radi odgovarajuće terapije korišćen je BEWE indeks (Basic ErosiveWear Examination), a za dijagnozu osjetljivosti SCHIFF indeks (Schiff ColdAir Sensitivity Scale).Rezultati. Djeca sa erozijama češće konzumiraju voćne sokove u odnosu nadjecu bez erozija (p = 0,035). Utvrđena je statistički značajna razlika izmeđumišljenja dvije grupe roditelja o štetnom dejstvu voćnih sokova (p = 0,037).Najveći gubitak tvrde zubne supstance bio je početni (75%), najviše je zahvataostalne zube.Zaključak. Značajno veći procenat djece sa erozijama je pio voćne sokove uodnosu na djecu bez erozija. Procenat roditelja djece bez erozija, koji je znaoza štetno dejstvo voćnih sokova na zube, bio je značajno veći od procentaroditelja djece sa erozijama. Erozijom su češće bili zahvaćeni stalni u odnosuna mliječne zube, a kod 75% ispitanih zuba dijagnostikovan je početni gubitaktvrde zubne supstance. Erozije se javljaju u ranom dječijem uzrastu. Informisanostroditelja i djece o štetnom djelovanju kisele hrane utiče na pojavu iprevenciju erozija u dječijem uzrastu.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.