×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Naučno nepoštenje Prevare – najteži prekršaji etike nauke

By
Gordana Bogdanović ,
Gordana Bogdanović
Ljiljana Vučković Dekić
Ljiljana Vučković Dekić

Abstract

Osnovni postulat nauke je istinito, objektivno i potpuno prikazivanje rezultataistraživanja – naučno poštenje. Etički kodeks naučno-istraživačkog rada zvanidobra naučna praksa (DNP) naglašava da je pošten pristup istraživačkomprocesu u svim njegovim fazama, kao i pošten odnos prema svim učesnicima uistraživanju – prema sebi, saradnicima i konkurentima – osnovni etički principnauke, koji važi za sve naučne discipline, sve naučnike i sve nacije. Velikavećina naučnika se pridržava ovog etičkog kodeksa, ali se povremeno otkrivajunedopustive naučne prevare, od kojih su najteže fabrikovanje i falsifikovanjepodataka i plagijatorstvo (FFP trijada). Kako ovakve prevare nanose ogromnuštetu ne samo instituciji u kojoj su se desile, nego i čitavoj naučnoj zajednici,u dokumentu DNP se objašnjavaju etiopatogeneza prevara, fenomenologijai načini sprečavanja ovakvih krajnje nepoželjnih i štetnih događaja. Sa ovimetičkim kodeksom treba da se upoznaju svi članovi akademske zajednice,a pridržavanje ovih principa je obavezujuće za svakog istraživača. U ovomčlanku ukazujemo na najnovije afere otkrivene u različitim oblastima nauke,kao i na mere prevencije i sankcionisanja naučnog nepoštenja.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.