×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Analiza rezultata javnozdravstvene kontrole kontaminanata i ostataka antibiotika u uzorcima mesa i proizvoda od mesa u Republici Srpskoj

By
Vesna Petković ,
Vesna Petković

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Slobodan Stanić ,
Slobodan Stanić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Milena Todorović
Milena Todorović

Regional Centre Doboj, Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Kontaminanti i ostaci antibiotika u mesu i proizvodima od mesa predstavljajujavnozdravstveni problem i povezani su sa zdravstvenim rizicima. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi učestalost kontrole prisustva metala, radionuklidai ostataka antibiotika u mesu i proizvodima od mesa, i da se ukažena potrebu praćenja svih kontaminanata predviđenih propisima. Metode. Ispitivanje je sprovedeno kao retrospektivna studija na 254 uzorkamesa i proizvoda od mesa iz spoljnotrgovinskog i unutrašnjeg prometa u Republici Srpskoj u periodu 2010-2012. dostavljenih u Institut za javno zdravstvoRepublike Srpske. Uzorci su podijeljeni u 4 podgrupe: svježe meso, konzervemesa, životinjske masti i ostali proizvodi od mesa. Sadržaj metala je određenmetodom atomske apsorpcione spektrofotometrije, sadržaj radionuklidametodom gama spektrometrije visoke rezolucije, a rezidue hloramfenikolametodom kompetativne enzimske imunoanalize. Utvrđivanje zdravstveneispravnosti uzoraka je izvršeno u skladu sa propisima iz oblasti bezbjednostihrane važećim u periodu istraživanja.Rezultati. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da nisu utvrđeni zdravstvenoneispravni uzorci hrane za ispitivana obilježja - metale, radionuklide i ostatkeantibiotika. Na prisustvo arsena, kadmijuma i olova analizirano je 31,20%uzoraka, a na prisustvo 134Cs i 137Cs 29,98% uzoraka, a rezidue hloramfenikolasu analizirane kod manje od 2% uzoraka mesa i proizvoda od mesa. Analiziranjem statističke značajnosti, razlike između vrste analiziranih kontaminanatau uzorcima mesa i proizvodima od mesa i vrste kontaminanatapreporučenih propisima, uočava se da su ovi proizvodi statistički značajnočešće analizirani na prisustvo arsena, kadmijuma i olova u odnosu na drugepreporučene kontaminante (χ2 = 303,16; p < 0,001). Zaključak. Ispitivanje učestalosti kontrola prisustva različitih kontaminanatau uzorcima mesa i proizvoda od mesa pokazalo je da su ovi proizvodistatistički značajno češće analizirani na prisustvo metala arsena, kadmijuma iolova u odnosu na druge kontaminante predviđene propisima za ovu grupuproizvoda, koje je potrebno kontinuirano laboratorijski pratiti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.