×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Uticaj dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu gojaznih bolesnika sa hipertenzijom

By
Milena Todorović ,
Milena Todorović

Regional Centre Doboj, Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Marina Ćuković ,
Marina Ćuković
Vladimir Marković ,
Vladimir Marković
Zdenka Gojković
Zdenka Gojković

University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Arterijska hipertenzija predstavlja globalni zdravstveni problem ipovezana je sa nizom faktora rizika. Godinama je poznato da je česta kodgojaznih i kod bolesnika sa dijabetesom. Cilj istraživanja je bio ispitati uticajšestomjesečne dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu kodgojaznih bolesnika sa hipetrenzijom liječenih antihipertenzivnim lijekovima.Metode. Istraživanje je vršeno na uzorku od 84 gojazna bolesnika sa hipertenzijomna antihipertenzivnoj terapiji, bez komorbiditeta, starosti od40 do 60 godina, oba pola, podijeljenih u dvije grupe. Kod jedne grupe je uzantihipertenzivne lijekove primijenjena dijetoterapija (Dietary Approachesto Stop Hypertension – DASH dijeta), dok je kontrolna grupa koristila samoantihipertenzivne lijekove. Kod obje grupe praćeno je smanjenje tjelesnemase i holesterola, LDL holesterola, HDL holesterola, triglicerida i glukoze userumu. Vrijednosti ovih parametara mjerene su 3 puta tokom šestomjesečnogperioda istraživanja (na početku i tokom 2 kontrole). Za provjeru statističkeznačajnosti korišćen je t-test sa uparenim uzorcima.Rezultati. Tokom studije zabilježeno je značajno smanjenje tjelesne masekod ispitanika koji su bili na dijetoterapiji, ali ne i kod kontrolne grupe kojaje koristila antihipertenzivnu terapiju bez dijetoterapije. Redukcija tjelesnemase kod grupe na dijetoterapiji bila je povezana sa značajnim smanjenjemobima struka, koncentracije holesterola, LDL holesterola i glukoze u serumu,dok se koncentracija HDL holesterola u serumu nije značajno mijenjala. Nasuprottome, kod bolesnika kontrolne grupe nije bilo značajne promjene uvrijednostima praćenih varijabli.Zaključak. Tokom šestomjesečnog dijetetskog tretmana postignuti su dobrirezultati u regulisanju koncentracije lipida i glukoze u serumu. Rezultati ovestudije su pokazali da se dijetoterapijom može značajno uticati na smanjenjekoncentracije lipida i glukoze u serumu bez korišćenja farmakoterapije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.