×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Viktimizacija i neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru

By
Goran Krstajić ,
Goran Krstajić
Gorica Vuksanović ,
Gorica Vuksanović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojan Joksimović
Bojan Joksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru sadrži podgrupenastale na osnovu različitog statusa i moći. Takva podela implicira ipodelu po različitom stepenu viktimizacije za svaku od tri statusno različitepodgrupe neformalnog osuđeničkog sistema. Definisanje unutrašnje prirodeosuđeničke interakcije kroz njihovo delovanje u određenim neformalnimgrupama od suštinske je važnosti za sveobuhvatno razumevanje ovog socijalnogfenomena, kojem nije poklonjena pažnja u onoj meri koja je neophodna.Cilj istraživanja je utvrditi da li osuđenici u statusno različitim neformalnimgrupama imaju različit stepen viktimiziranostiMetode. Uzorak obuhvata 102 osuđena lica, koja se nalaze u zatvorenom tretmanuizdržavanja kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnikeu Valjevu. Metod istraživanja je empirijski, sistematski, neeksperimentalnimetod (survey), kao i metod teorijske analize. Osnovna istraživačka tehnikaupotrebljena u procesu prikupljanja podataka je anketiranje, koje nam jeobezbedilo jednoobraznost ispitivanja i anonimnost ispitanika.Rezultati. Dobijeni rezultat viktimiziranosti za sve tri osuđeničke podgrupedokazuje da osuđenička podgrupa “vođe”, koja je statusno najjača, ima najnižiprosečan procenat viktimiziranosti od 29%. Osuđenička podgrupa “kolektivci”,koja je statusno ispod članova podgrupe “vođe”, ima srednji prosečanprocenat viktimiziranosti od 53%. Osuđenička podgrupa “marginalci”, kojaje statusno najniža ima srednji prosečan procenat viktimiziranosti od 78%.Zaključak. Na osnovu testa viktimizacije primenjenog na uzorku osuđenikau zatvorenom tretmanu, koji su pripadnici neformalnog osuđeničkog sistema,utvrđeno je da u Kazneno-popravnom zavodu za maloletnike postoje razlike ustepenu viktimiziranosti između tri osuđeničke podgrupe: podgrupa „marginalci“ima najviši stepen viktimiziranosti, „kolektivci“ srednji, a „vođe“ najniži.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.