×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom

By
Valentina Soldat-Stanković ,
Valentina Soldat-Stanković
Contact Valentina Soldat-Stanković

Clinic of Internal Medicine, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Siniša Stanković ,
Siniša Stanković

Department of Nuclear Medicine and Thyroid Gland Diseases, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Snježana Popović-Pejčić ,
Snježana Popović-Pejčić

Clinic of Internal Medicine, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Gabrijela Malešević
Gabrijela Malešević

Clinic of Internal Medicine, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Nedijagnostikovana hiperglikemija je česta kod bolesnika sa koronarnombolešću, koja je vodeći uzrok smrtnosti kod oboljelih od tipa 2 dijabetesa(T2DM). Nedovoljno je poznata povezanost blažih hiperglikemijskih stanja,kao što je predijabetes sa koronarnom bolešću. Cilj ove studije bio je uporeditikardiometabolički profil rizika i koronarne lezije kod bolesnika sa različitimporemećajima tolerancije na glukozu podvrgnutih koronarnoj angiografiji.Metode. Kod 106 bolesnika sa angiografski dijagnostikovanom koronarnombolešću, evaluiran je glikemijski status pomoću testa oralnog opterećenja glukozom(OGTT) na osnovu kojeg su klasifikovani u grupe sa normoglikemijom(NGT), predijabetesom (IGF/IGT) i dijabetesom tipa 2 (T2DM). Kod svih jeurađeno mjerenje tjelesne težine (TT), obima struka (OS), izračunat indekstjelesne mase (BMI), određeni lipidi, indeks insulinske rezistencije HOMA,insulin, hsCRP, albumin u urinu, broj signifikantnih koronarnih lezija (stenoza> 50%).Rezultati. Od 106 ispitanih bolesnika sa koronarnom bolešću 32,1% imaloje novootkriveni T2DM, 35,8% predijabetes i 32,1% normalnu tolerancijuglukoze. Nije bilo razlika između tri grupe koronarnih bolesnika u odnosuna pol, pušački status, tjelesnu masu, prisustvo hipertenzije i hereditet koronarnebolesti. Pacijenti sa T2DM u odnosu na pacijente sa normoglikemijomsu bili stariji (p = 0,036), imali veći obim struka (p = 0,028), BMI (p = 0,045) iHOMA-IR (p = 0,001). Vrijednosti ukupnog holesterola, LDL, HDL i triglicerida,hsCRP, albuminurije se nisu razlikovale između grupa. Nije nađenarazlika u učestalosti jednosudovne, dvosudovne, tro i više sudovne bolesti.Zaključak. Nađena je visoka učestalost dijabetesa i predijabetesa u populacijipacijenata sa stabilnom hroničnom koronarnom bolešću. Nađena je povezanostgojaznosti, naročito centralne, starosti i insulinske rezistencije sa T2DM, štopotvrđuje ulogu ovih faktora u nastanku bolesti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.