×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 7, No 1 (2016)

All issues
Authors in this issue:

Snježana Popović-Pejčić, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Branislava Ćurčić, Radmil Marić, Dražen Erić, Ivana Šehović, Djemil Omerović, Ismet Gavrankapetanović, Faris Gavrankapetanović, Amel Hadžimehmedagić, Faruk Lazović, Amir Ahmetović, Ivan Radić, Verica Prodanović, Vladimir Stojcic, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Tatjana Boškić, Biljana Jovanović, Slobodan Marić, Nada Letić, Tatjana Marković-Basara, Milica Lazović, Goran Talić, Ristić Siniša,

Published: 06.08.2016.

Contents

01.12.2015. Original Scientific Article
Uloga porodice u liječenju bolesnika sa shizofrenijom

Uvod. Uključenost porodice u liječenje bolesnika je značajno, jer utiče natroškove i ishod oboljenja. Cilj rada je ispitati kolika je uključenost i podrškaporodice u liječenju pacijenata oboljelih od shizofrenije.Metode. Uzorak je činilo 100 bolesnika sa dijagnozom shizofrenije koji suliječeni u JZU „Sveti apostol Luka“ u ...

By VLADIMIR STOJCIC

01.12.2015. Original Scientific Article
Uticaj zamora na akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesionalaca

Uvod. Problemi sa glasom kod vokalnih profesionalaca povezani su sa kontinuiranomvokalnom produkcijom, a to dovodi do vokalnog zamora. Vokalnizamor se odražava na akustičke karakteristike glasa i dovodi do promenaakustičkog kvaliteta tokom vokalne produkcije. Cilj ovog rada bio je da seispitaju akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesiona...

By IVANA ŠEHOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Specifičnost i senzitivnost biomarkera balkanske endemske nefropatije

Uvod. Posljednjih godina posvećuje se posebna pažnja definisanju kriterijumaza dijagnozu balkanske endemske nefropatije (BEN). Cilj rada je ispitivanjesenzitivnosti, specifičnosti i graničnih vrijednosti biomarkera koji se koristeza dijagnozu BEN.Metode. Ispitivanje je obuhvatilo 103 odrasle osobe podijeljene u dvije grupe:1. grupa od 60 bolesnika ...

By SLOBODAN MARIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

Uvod. Kliničko procjenjivanje aterosklerotskih komplikacija u tipu 2 dijabetesmelitusa (DM) je preusmjereno na otkrivanje subkliničkih oblika aterosklerozeprimjenom neinvazivnih dijagnostičkih metoda. Surogat markeri subkliničkeateroskleroze su intima media kompleks (IMK) karotidnih arterija i albuminurija.Cilj rada je bio da se analizira povezanos...

By SNJEŽANA POPOVIĆ-PEJČIĆ, VALENTINA SOLDAT-STANKOVIĆ, SINIŠA STANKOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Anatomske karakteristike arterijske vaskularizacije dorzalne strane stopala

Uvod. Dorzalna strana stopala i prsti su često pod uticajem mikrovaskularnih ineuropatskih komplikacija, zbog čega je potrebno dobro razumijevanje arterijskihkarakteristika ovog predjela. Cilj rada je registrovanje mikroanatomskihkarakteristika arteria dorsalis pedis (ADP): mjesto nastanka, prečnik i anastomozenjenih bočnih i završnih grana,...

By BRANISLAVA ĆURČIĆ, RADMIL MARIĆ, DRAŽEN ERIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i medicinske rehabilitacije

Uvod. Uspješna rehabilitacija nakon implantacije totalne endoproteze koljenabi trebalo da omogući bolji kvalitet života operisanih pacijenata. Ciljevi radasu bili uporediti efekte kontinuiranog u odnosu na odloženi nastavak stacionarnerane rehabilitacije nakon implantacije totalne endoproteze koljena nakvalitet života, te procijeniti da li v...

By MILICA LAZOVIĆ, GORAN TALIĆ, RISTIĆ SINIŠA

01.12.2015. Original Scientific Article
Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola

Uvod. Adolescencija protiče u znaku velikih psihičkih promjena koje su rezultatbiološkog sazrijevanja. Alkohol stvara prividnu sigurnost i može postatiznačajan psihološki stimulans, a njegovo redovnije uzimanje biće prvi korakka stvaranju psihičke, a kasnije i fizičke zavisnosti. Cilj rada je utvrđivanjeučestalosti i faktora rizika up...

By NADA LETIĆ, TATJANA MARKOVIĆ-BASARA

01.12.2015. Original Scientific Article
Ispitivanje znanja studenata medicine o faktorima rizika za metabolički sindrom

Uvod. U poslednje dve decenije neprekidno raste učestalost metaboličkogsindroma kao skupa faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i dijabetes.Edukacija studenata o metaboličkom sindromu je od posebnog značaja zanjihov kasniji rad na njegovoj prevenciji. Cilj istraživanja je bio da ispita znanjestudenata na završnoj godini studija medicine...

By

01.12.2015. Original Scientific Article
Komorbiditeti kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

Uvod. Reumatoidni artritis je sistemsko, autoimunsko oboljenje koje dovodido deformacija i destrukcija zglobova, smanjujući radnu sposobnost oboljelogi značajno utičući na kvalitet života. Bolest u oko 80% bolesnika počinje postepeno,a klinički se ispolji nakon neke infekcije, tjelesne ili psihičke traume,ili porođaja. Komorbiditeti (pridružena obo...

By IVAN RADIĆ, VERICA PRODANOVIĆ

01.12.2015. Case Reports
Gluteal compartment syndrome caused by traumatic rupture of the superior gluteal artery

Introduction. We report a case of a sixty-year-old man diagnosed with glutealcompartment syndrome caused by traumatic rupture of the superior glutealartery associated with fracture of the inferior pubic ramus and blunt trauma.Case report. A patient was injured falling from a height of four meters. Signsof compartment syndrome and sciatic nerve comp...

By DJEMIL OMEROVIĆ, ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ, FARIS GAVRANKAPETANOVIĆ, AMEL HADŽIMEHMEDAGIĆ, FARUK LAZOVIĆ, AMIR AHMETOVIĆ

01.12.2015. Case Reports
Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

Uvod. Grupa znakova i simptoma koji se javljaju kao rezultat oštećenja nervnihkorjenova caudae equinae smještenih u kičmenom kanalu nosi naziv sindromkaude ekvine (cauda equina syndrome). Najčešće je uzrokovana lumbalnomhernijacijom intervertebralnog diska. Klinička slika se karakteriše bolom ukrsnom, glutealnom i perine...

By ZORISLAVA BAJIĆ, MILADA NALESNIK, TATJANA BOŠKIĆ, BILJANA JOVANOVIĆ

Recent issues

View Archive