×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vol 7, No 1 (2016)

All issues
Authors in this issue:

Snježana Popović-Pejčić, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Gabrijela Malešević, Branislava Ćurčić, Radmil Marić, Dražen Erić, Radmila Balaban Đurević, Siniša Šolaja, Gabrijela Šolaja, Ivana Šehović, Mirjana Petrović-Lazić, Nadica Jovanovic-Simic, Sladjana Ćalasan, Djemil Omerović, Ismet Gavrankapetanović, Faris Gavrankapetanović, Amel Hadžimehmedagić, Faruk Lazović, Amir Ahmetović, Ljiljana Božić, Nedeljka Ivković, Đorđe Božović, Dijana Popović-Grubač, Marko Milosavljević, Maja Vuković, Miloš Maksimović, Srdjan Mašić, Miloš Vasiljević, Milan Kulić, Ivan Radić, Verica Prodanović, Marijana Kovačević, Snežana Mališ, Nikolina Dukić, Vladimir Stojcic, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Tatjana Boškić, Biljana Jovanović, Tatjana Bućma, Slobodan Marić, Dragana Pavlović, Zlatko Maksimović, Siniša Ristić, Ljubica Djukanović, Nada Letić, Tatjana Marković-Basara, Mira Spremo, Milica Lazović, Goran Talić, Ristić Siniša, Tatjana Nožica-Radulović,

Published: 06.08.2016.

Contents

25.06.2016. Original Scientific Article
Uloga porodice u liječenju bolesnika sa shizofrenijom

Uvod. Uključenost porodice u liječenje bolesnika je značajno, jer utiče natroškove i ishod oboljenja. Cilj rada je ispitati kolika je uključenost i podrškaporodice u liječenju pacijenata oboljelih od shizofrenije.Metode. Uzorak je činilo 100 bolesnika sa dijagnozom shizofrenije koji suliječeni u JZU „Sveti apostol Luka“ u ...

By VLADIMIR STOJCIC

01.12.2015. Original Scientific Article
Uticaj zamora na akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesionalaca

Uvod. Problemi sa glasom kod vokalnih profesionalaca povezani su sa kontinuiranomvokalnom produkcijom, a to dovodi do vokalnog zamora. Vokalnizamor se odražava na akustičke karakteristike glasa i dovodi do promenaakustičkog kvaliteta tokom vokalne produkcije. Cilj ovog rada bio je da seispitaju akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesiona...

By IVANA ŠEHOVIĆ, MIRJANA PETROVIĆ-LAZIĆ, NADICA JOVANOVIC-SIMIC, SLADJANA ĆALASAN

01.12.2015. Original Scientific Article
Specifičnost i senzitivnost biomarkera balkanske endemske nefropatije

Uvod. Posljednjih godina posvećuje se posebna pažnja definisanju kriterijumaza dijagnozu balkanske endemske nefropatije (BEN). Cilj rada je ispitivanjesenzitivnosti, specifičnosti i graničnih vrijednosti biomarkera koji se koristeza dijagnozu BEN.Metode. Ispitivanje je obuhvatilo 103 odrasle osobe podijeljene u dvije grupe:1. grupa od 60 bolesnika ...

By SLOBODAN MARIĆ, MARIJANA KOVAČEVIĆ, DRAGANA PAVLOVIĆ, ZLATKO MAKSIMOVIĆ, SINIŠA RISTIĆ, LJUBICA DJUKANOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

Uvod. Hidronefroza predstavlja dilataciju bubrežne karlice i bubrežnih čašica,i nije sinonim za opstrukciju. Cilj ovog rada bio je utvrđivanje učestalostihidronefroze, njene distribucije prema polu i uzrastu, analiziranje kliničkihmanifestacija, lokalizacije i gradusa hidronefroze, kao i udruženosti sa drugimanomalijama urogenitalnog sistema...

By LJILJANA BOŽIĆ

28.06.2016. Original Scientific Article
Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

Uvod. Kliničko procjenjivanje aterosklerotskih komplikacija u tipu 2 dijabetesmelitusa (DM) je preusmjereno na otkrivanje subkliničkih oblika aterosklerozeprimjenom neinvazivnih dijagnostičkih metoda. Surogat markeri subkliničkeateroskleroze su intima media kompleks (IMK) karotidnih arterija i albuminurija.Cilj rada je bio da se analizira povezanos...

By SNJEŽANA POPOVIĆ-PEJČIĆ, VALENTINA SOLDAT-STANKOVIĆ, SINIŠA STANKOVIĆ, GABRIJELA MALEŠEVIĆ

28.06.2016. Original Scientific Article
Anatomske karakteristike arterijske vaskularizacije dorzalne strane stopala

Uvod. Dorzalna strana stopala i prsti su često pod uticajem mikrovaskularnih ineuropatskih komplikacija, zbog čega je potrebno dobro razumijevanje arterijskihkarakteristika ovog predjela. Cilj rada je registrovanje mikroanatomskihkarakteristika arteria dorsalis pedis (ADP): mjesto nastanka, prečnik i anastomozenjenih bočnih i završnih grana,...

By BRANISLAVA ĆURČIĆ, RADMIL MARIĆ, DRAŽEN ERIĆ, RADMILA BALABAN ĐUREVIĆ, SINIŠA ŠOLAJA, GABRIJELA ŠOLAJA

01.12.2015. Original Scientific Article
Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i medicinske rehabilitacije

Uvod. Uspješna rehabilitacija nakon implantacije totalne endoproteze koljenabi trebalo da omogući bolji kvalitet života operisanih pacijenata. Ciljevi radasu bili uporediti efekte kontinuiranog u odnosu na odloženi nastavak stacionarnerane rehabilitacije nakon implantacije totalne endoproteze koljena nakvalitet života, te procijeniti da li v...

By MILICA LAZOVIĆ, GORAN TALIĆ, RISTIĆ SINIŠA, TATJANA NOŽICA-RADULOVIĆ

13.06.2016. Original Scientific Article
Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola

Uvod. Adolescencija protiče u znaku velikih psihičkih promjena koje su rezultatbiološkog sazrijevanja. Alkohol stvara prividnu sigurnost i može postatiznačajan psihološki stimulans, a njegovo redovnije uzimanje biće prvi korakka stvaranju psihičke, a kasnije i fizičke zavisnosti. Cilj rada je utvrđivanjeučestalosti i faktora rizika up...

By NADA LETIĆ, TATJANA MARKOVIĆ-BASARA, MIRA SPREMO

25.06.2016. Original Scientific Article
Ispitivanje znanja studenata medicine o faktorima rizika za metabolički sindrom

Uvod. U poslednje dve decenije neprekidno raste učestalost metaboličkogsindroma kao skupa faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i dijabetes.Edukacija studenata o metaboličkom sindromu je od posebnog značaja zanjihov kasniji rad na njegovoj prevenciji. Cilj istraživanja je bio da ispita znanjestudenata na završnoj godini studija medicine...

By MAJA VUKOVIĆ, MILOŠ MAKSIMOVIĆ, SRDJAN MAŠIĆ, MILOŠ VASILJEVIĆ, MILAN KULIĆ

28.06.2016. Original Scientific Article
Komorbiditeti kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

Uvod. Reumatoidni artritis je sistemsko, autoimunsko oboljenje koje dovodido deformacija i destrukcija zglobova, smanjujući radnu sposobnost oboljelogi značajno utičući na kvalitet života. Bolest u oko 80% bolesnika počinje postepeno,a klinički se ispolji nakon neke infekcije, tjelesne ili psihičke traume,ili porođaja. Komorbiditeti (pridružena obo...

By IVAN RADIĆ, VERICA PRODANOVIĆ, MARIJANA KOVAČEVIĆ, SNEŽANA MALIŠ, NIKOLINA DUKIĆ

01.12.2015. Case Reports
Gluteal compartment syndrome caused by traumatic rupture of the superior gluteal artery

Introduction. We report a case of a sixty-year-old man diagnosed with glutealcompartment syndrome caused by traumatic rupture of the superior glutealartery associated with fracture of the inferior pubic ramus and blunt trauma.Case report. A patient was injured falling from a height of four meters. Signsof compartment syndrome and sciatic nerve comp...

By DJEMIL OMEROVIĆ, ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ, FARIS GAVRANKAPETANOVIĆ, AMEL HADŽIMEHMEDAGIĆ, FARUK LAZOVIĆ, AMIR AHMETOVIĆ

01.12.2015. Case Reports
Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

Uvod. Grupa znakova i simptoma koji se javljaju kao rezultat oštećenja nervnihkorjenova caudae equinae smještenih u kičmenom kanalu nosi naziv sindromkaude ekvine (cauda equina syndrome). Najčešće je uzrokovana lumbalnomhernijacijom intervertebralnog diska. Klinička slika se karakteriše bolom ukrsnom, glutealnom i perine...

By ZORISLAVA BAJIĆ, MILADA NALESNIK, TATJANA BOŠKIĆ, BILJANA JOVANOVIĆ, TATJANA BUĆMA

01.12.2015. Reviews
Bolesti usta i zuba kod starih

Starenje je prirodan i ireverzibilan fiziološki proces koji zavisi od faktoranasljeđa, faktora sredine, ali i od načina života. Pri tome bitnu ulogu imajubrojni fiziološki, biološki, psihološki i drugi faktori. U odnosu na starost istarenje postoje veoma izražene individualne razlike. Starost čitavog organizmačovjeka, ka...

By NEDELJKA IVKOVIĆ, ĐORĐE BOŽOVIĆ, DIJANA POPOVIĆ-GRUBAČ, MARKO MILOSAVLJEVIĆ

Recent issues

View Archive