×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Specifičnost i senzitivnost biomarkera balkanske endemske nefropatije

By
Slobodan Marić ,
Slobodan Marić
Marijana Kovačević ,
Marijana Kovačević
Contact Marijana Kovačević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragana Pavlović ,
Dragana Pavlović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Zlatko Maksimović ,
Zlatko Maksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ljubica Djukanović
Ljubica Djukanović

Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Posljednjih godina posvećuje se posebna pažnja definisanju kriterijumaza dijagnozu balkanske endemske nefropatije (BEN). Cilj rada je ispitivanjesenzitivnosti, specifičnosti i graničnih vrijednosti biomarkera koji se koristeza dijagnozu BEN.Metode. Ispitivanje je obuhvatilo 103 odrasle osobe podijeljene u dvije grupe:1. grupa od 60 bolesnika sa BEN (35 muškaraca, starosti od 48 do 82 godine)i 2. grupa od 43 zdrave osobe (23 muškarca, starosti od 23 do 78 godina).Svim ispitanicima je pored detaljne anamneze urađen objektivni pregled,laboratorijske analize seruma i urina, i pregled bubrega ultrazvukom. Poredrutinskih laboratorijskih analiza urađeno je i mjerenje koncentracije albumina,alfa1-mikroglobulina i KIM-1 u urinu.Rezultati. Bolesnici sa BEN bili su značajno stariji, imali značajno viši sistolnii srednji krvni pritisak, nižu koncentraciju hemoglobina, manju jačinuglomerulske filtracije (JGF) i tubulsku reapsorpciju fosfata od zdravih osoba.Izlučivanje alfa1-mikroglobina (2,56 mg/mmol kreatinina vs. 0,09 mg/mmolkreatinina; p=0,004), albumina (6,5 mg/mmol kreatinina vs. 1,87 mg/mmolkreatinina; p=0,018) i proteina (26,7 mg/mmol kreatinina vs. 11,5 mg/mmolkreatinina; p<0,0001) urinom bilo je značajno veće kod bolesnika sa BEN negokod zdravih osoba. Nije utvrđena statistički značajna razlika u ekskreciji KIM-1između dvije grupe. Dužina bubrega je bila značajno manja kod bolesnika saBEN nego kod zdravih osoba (97,8 mm vs.105,8 mm). Alfa1-mikroglobulin uurinu ima najveću specifičnost (100%) i senzitivnost (81,1%) (granična vrijednost:1,08 mg/mmol kreatinina) za razlikovanje BEN od zdravih. Logističkaregresiona analiza je izdvojila proteinuriju i JGF kao značajne prediktore zadijagnozu BEN.Zaključak. Alfa1-mikroglobulin u urinu ima pri graničnoj vrijednosti od 1,08mg/mmol kreatinina visoku senzitivnost i specifičnost za razlikovanje BENod zdravih osoba, pa se može smatrati optimalnim testom za dijagnozu BEN.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.