×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Uloga porodice u liječenju bolesnika sa shizofrenijom

By
Vladimir Stojcic
Vladimir Stojcic

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Uključenost porodice u liječenje bolesnika je značajno, jer utiče natroškove i ishod oboljenja. Cilj rada je ispitati kolika je uključenost i podrškaporodice u liječenju pacijenata oboljelih od shizofrenije.Metode. Uzorak je činilo 100 bolesnika sa dijagnozom shizofrenije koji suliječeni u JZU „Sveti apostol Luka“ u Doboju. Uključeni su pacijenti oba polastariji od 18 godina, od kojih 39 žena. Pacijenti su izabrani metodom slučajnogizbora. Kriterijum za uključivanje je bila dijagnoza shizofrenije postavljenaod strane psihijatra. Za studiju je dizajniran upitnik koji omogućava uvid usociodemografske podatke, dužinu, način liječenja, uključenost i podrškučlanova porodice tokom liječenja. Rezultati. Među ispitanim bolesnicima 42% se nikada nije ženilo, 21% je bilorazvedenih, a 31% u braku. Iz grupe razvedenih, 7/21 bolesnika je imalo prekotri komorbiditeta, dok je kod onih u braku komorbiditet imalo 3/31 bolesnika. Najčešći komorbiditet je bila hipertenzija (25 bolesnika) i hiperlipidemija (16 bolesnika). Proporcionalno veći broj razvednih bolesnika je hospitalizovan dvaili tri puta (7/22) u odnosu na one u braku (4/37). Stalna saradnja porodice ibolesnika postojala je kod 28%, povremena kod 32%, slaba kod 28%, a nikakvakod 14% bolesnika. Bolesnici kod kojih je saradnja sa porodicom slaba ili nijepostojala imali su veći broj hospitalizacija (15/42 preko tri hospitalizacije) od onih čije su porodice sarađivale u liječenju (7/58 preko tri hospitalizacije). Zaključak. Kod manje od jedne trećine ispitanih bolesnika sa shizofrenijompostojala je stalna saradnja porodice u liječenju. Liječenje bolesnika bez podrške,saradnje i uključenosti članova porodice je povezano sa češćim pogoršanjima i hospitalizacijama.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.