×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

By
Snježana Popović-Pejčić ,
Snježana Popović-Pejčić

Clinic of Internal Medicine, Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Valentina Soldat-Stanković ,
Valentina Soldat-Stanković

Clinic of Internal Medicine, Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Siniša Stanković ,
Siniša Stanković

Department of Nuclear Medicine and Thyroid Gland Diseases, Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Gabrijela Malešević
Gabrijela Malešević
Contact Gabrijela Malešević

Department of Center for Diabetes with Endocrinology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Kliničko procjenjivanje aterosklerotskih komplikacija u tipu 2 dijabetesmelitusa (DM) je preusmjereno na otkrivanje subkliničkih oblika aterosklerozeprimjenom neinvazivnih dijagnostičkih metoda. Surogat markeri subkliničkeateroskleroze su intima media kompleks (IMK) karotidnih arterija i albuminurija.Cilj rada je bio da se analizira povezanost prisustva albuminurije idebljine IMK karotidnih arterija sa nijemom ishemijom miokarda kod pacijenatasa tipom 2 DM.Metode. Istraživanje je obuhvatilo 62 ispitanika oboljela od tipa 2 dijabetesabez istorije o prisutnosti kardiovaskularnih bolesti (KVB), starosne dobi 40-70godina. Ispitanicima je urađena ergometrija i na osnovu dobijenih rezultatao prisutnosti ishemijske bolesti srca (IBS) podijeljeni su u dvije grupe. Prvugrupu je sačinjavalo 25 ispitanika kojima je dokazana IBS, a drugu grupu37 ispitanika bez IBS. Ispitanicima je ultrazvučno izmjerena debljina IMKkarotidnih arterija i određen albumin u 24-časovnom urinu, te su dobijenevrijednosti upoređene sa rezultatima ergometrijskog testiranja u obje grupe.Rezultati. Pacijenti sa IBS su bili stariji, sa dužim trajanjem dijabetesa, dislipidemijomi višim vrijednostima HbA1c u odnosu na grupu bez IBS (p<0,05).Utvrđena je statistički značajno veća vrijednost debljine IMK karotidniharterija u grupi ispitanika sa IBS (1,08±0,17 mm) u odnosu na ispitanike bezIBS (0,78±0,17 mm) (p<0,001). U grupi ispitanika sa IBS, albuminurija je bilaprisutna kod 22 ispitanika, dok je kod ispitanika bez IBS, albuminurija bilaprisutna kod 9 ispitanika, što je statistički značajno više u grupi ispitanika saIBS u odnosu na kontrolnu grupu (p<0,001).Zaključak. Pacijenti sa povećanom debljinom IMK karotidnih arterija i prisutnomalbuminurijom imaju veći rizik od nastanka IBS.Ključne riječi: dijabetes melitus, intima media kompleks, albuminurija

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.