×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Uticaj zamora na akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesionalaca

By
Ivana Šehović ,
Ivana Šehović

Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Mirjana Petrović-Lazić ,
Mirjana Petrović-Lazić
Contact Mirjana Petrović-Lazić

Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Nadica Jovanovic-Simic ,
Nadica Jovanovic-Simic

Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Sladjana Ćalasan
Sladjana Ćalasan

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Problemi sa glasom kod vokalnih profesionalaca povezani su sa kontinuiranomvokalnom produkcijom, a to dovodi do vokalnog zamora. Vokalnizamor se odražava na akustičke karakteristike glasa i dovodi do promenaakustičkog kvaliteta tokom vokalne produkcije. Cilj ovog rada bio je da seispitaju akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesionalaca.Metode. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 45 ispitanica, koje su pozanimanju bile nastavnice, starosti 27– 62 godine. Akustički parametri kojisu praćeni pre i posle vokalnog zamora bili su: prosečna fundamentalnafrekvencija (Fo), varijacije u visini fundamentalne frekvencije (Jitt), varijacijeu amplitudi osnovnog laringealnog tona (Shim), parametar procene šumai tremora (NHR). U istraživanju je korišćena Kompjuterska laboratorija zaanalizu glasa. U obradi podataka korišćen je statistički paket SPSS 20.0.Rezultati. Dobijeni rezultati su pokazali da postoji statistički značajna povezanostizmeđu akustičkih parametara Fo (p<0,05), Jitt (p<0,05) i NHR (p<0,05)pre vokalnog zamora i vrednosti istih parametara zabeleženih posle vokalnogzamora. Nije utvrđena statistički značajna razlika u vrednostima merenihparametara glasa na početku i na kraju radne nedelje.Zaključak. Istraživanje je pokazalo da profesionalno korišćenje glasa kodnastavnika može dovesti do kumulacije zamora koji ugrožava glasovnu performansuod početka do kraja radne nedelje. Dobra vokalna tehnika i pravilnaklasifikacija glasa su preduslovi za optimalnu fonaciju i dugu vokalnu karijeru.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.