×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i medicinske rehabilitacije

By
Milica Lazović ,
Milica Lazović
Goran Talić ,
Goran Talić
Ristić Siniša ,
Ristić Siniša

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Tatjana Nožica-Radulović
Tatjana Nožica-Radulović
Contact Tatjana Nožica-Radulović

Institute of Physical Medicine and Rehabilitation “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Uspješna rehabilitacija nakon implantacije totalne endoproteze koljenabi trebalo da omogući bolji kvalitet života operisanih pacijenata. Ciljevi radasu bili uporediti efekte kontinuiranog u odnosu na odloženi nastavak stacionarnerane rehabilitacije nakon implantacije totalne endoproteze koljena nakvalitet života, te procijeniti da li vrijeme čekanja na nastavak rehabilitacijeutiče na kvalitet života.Metode. Prospektivnim istraživanjem obuhvaćeno je 140 pacijenata obapola kojima je implantirana totalna endoproteza koljena zbog promjenauzrokovanih primarnim osteoartritisom. Svi pacijenti su nakon završenoghirurškog liječenja proveli ranu (akutnu) rehabilitaciju. Ispitivani pacijentisu podijeljeni u dvije grupe (obje sa po 70 pacijenata) na osnovu toga da lisu odmah nastavili stacionarnu postakutnu rehabilitaciju (eksperimentalnagrupa) ili su stacionarnu rehabilitaciju imali u odloženom vremenskom periodu(kontrolna grupa). Instrumenti procjene kvaliteta života u istraživanju suukupni skorovi WOMAC indeksa (Western Ontario and McMaster UniversitesIndex) i Oksford skora.Rezultati. U obje ispitivane grupe pacijenata vrijednosti Oksford skora iWOMAC indeksa su se visoko statistički značajno razlikovale na otpustu sarehabilitacije u odnosu na vrijednosti pri prijemu. Od otpusta do kontrolnogpregleda, eksperimentalna grupa je ostvarila veći napredak nego kontrolnagrupa za period od prijema do otpusta sa rehabilitacije (Oksford skor p<0,05;WOMAC indeks p<0,001). Nije postojala statistički značajna razlika izmeđukontrolne i eksperimentalne grupe u trajanju rehabilitacije.Zaključak. Nastavak rane rehabilitacije kod pacijenata sa učinjenom artroplastikomkoljena ima pozitivan efekat na kvalitet života.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.