×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Ispitivanje znanja studenata medicine o faktorima rizika za metabolički sindrom

By
Maja Vuković ,
Maja Vuković
Contact Maja Vuković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Miloš Maksimović ,
Miloš Maksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Srdjan Mašić ,
Srdjan Mašić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Miloš Vasiljević ,
Miloš Vasiljević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Milan Kulić
Milan Kulić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. U poslednje dve decenije neprekidno raste učestalost metaboličkogsindroma kao skupa faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i dijabetes.Edukacija studenata o metaboličkom sindromu je od posebnog značaja zanjihov kasniji rad na njegovoj prevenciji. Cilj istraživanja je bio da ispita znanjestudenata na završnoj godini studija medicine u Foči o faktorima rizika zametabolički sindrom i proveri njihove stavove o sopstvenom zdravstvenomstanju i pojedinim zdravstvenim navikama.Metode. U istraživanju koje je sprovedeno na Medicinskom fakultetu u Fočije učestvovalo 30 studenata VI godine (stopa odgovora 96,8%). Korišćen jespecifični upitnik namenjen ovom istraživanju koji su studenti popunjavali,a na osnovu kojih su dobijeni podaci o znanju i stavovima studenata, i pojedinimzdravstvenim navikama. Procena stanja uhranjenosti je vršena naosnovu izjava o telesnoj masi i telesnoj visini, na osnovu čega je određivanostanje uhranjenosti prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije.Rezultati. Oko polovine studenata zna definiciju gojaznosti po kriterijumimaInternational Diabetes Federation (IDF). Pojedine faktore rizika koji definišumetabolički sindrom poznaje 10-47% studenata. Ne postoji razlika po polu uodnosu na znanje studenata o sopstvenim vrednostima arterijskog pritiska ikoncentraciji ukupnog holesterola u serumu. Utvrđena je visoka učestalostpušenja kod studenata oba pola (45,5% studenata i 31,6% studentkinja), astudenti muškog pola su značajno češće gojazni od studentkinja (18% vs. 0%).Zaključak. Studenti imaju određeni nivo znanja o faktorima rizika kojidefinišu metabolički sindrom, ali je to znanje neophodno poboljšati. Učestalostgojaznosti i pušenja je veća kod studenata muškog nego ženskog pola,te je neophodno implementirati stečena znanja o značaju faktora rizika zakardiovaskularne bolesti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.