×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 5, No 2 (2014)

All issues
Authors in this issue:

Ljubomir Stajčić, Saša Vujnović, Violeta Kovačević Radosavljević, Daliborka Marić, Dragana Tomić, Siniša Vujmilović, Dragan Stojanov, Dragana Drakul, Dragana Sokolović, Nataša Miletić, Stevanka Djordjevic, Vladimir Jakovljević, Slobodan Milovanović, Mirjana Stojanović-Tasić, Anita Grgurević, Jovana Cvetković, Goran Trajković, Sandra Hotić Lazarević, Daliborka Tadić, Dalibor Mihajlović, Branislav Brojčin, Vlado Mirošljević, Bojana Markić, Emira Ignjatić, Vesna Ljubojević, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duško Jović, Krsto Jandrić, Svjetlana Milanović,

Published: 18.12.2014.

Contents

01.12.2013. Original Scientific Article
Uloga pola i endotela u relaksantnom efektu pinacidila na izolovanim krvnim sudovima normotenzivnih i spontano hipertenzivnih pacova

Uvod. Podtip, ekspresija, distribucija i funkcija K+ kanala u glatkim mišićimakrvnih sudova su promjenljivi i vjerovatno zavise od očuvanosti endotela,azot monoksida (NO) i patoloških stanja kao što je hipertenzija. Ispitivali smouticaj modulatora kalijumskih kanala i njihove interakcije sa NO na krvnesudove. Ovo ispitivanje je...

By DRAGANA DRAKUL, DRAGANA SOKOLOVIĆ, NATAŠA MILETIĆ, STEVANKA DJORDJEVIC, VLADIMIR JAKOVLJEVIĆ, SLOBODAN MILOVANOVIĆ

01.12.2013. Original Scientific Article
Rezolucija ST segmenta kao prognostički marker pojave ranih neželjenih kardiovaskularnih događaja poslije infarkta miokarda

Uvod. Na osnovu prisustva elevacije ST segmenta na EKG-u tokom akutnoginfarkta miokarda izvršena je podjela na akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom(STEMI) i akutni infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI). Jednaod metoda kojom je moguće odrediti uspješnost reperfuzione terapije nakonSTEMI je određivanje rezolucije ST segmenta. R...

By

01.12.2013. Original Scientific Article
Senzitivnost parametara konfokalne skening laser oftalmoskopije kod pacijenata sa glaukomom u odnosu na zdravu populaciju

Uvod. Lokalizovani defekti retinalnog sloja nervnih vlakana (retinal nervefibre layer, RNFL) najčešće se javljaju u ranom glaukomu sa učestalošću oko20%. Heidelberg Retina Tomograf (HRT 3) je konfokalna skening laser oftalmoskopijadizajnirana kako bi olakšala objektivnu i kvantitativnu procjenupapile i RNFL. Cilj rada je bio da...

By BOJANA MARKIĆ, EMIRA IGNJATIĆ, VESNA LJUBOJEVIĆ

01.12.2013. Original Scientific Article
Sideropenijska anemija u generativnom periodu žena: rezultati istraživanja u Domu zdravlja Banja Luka

Uvod. Anemija usljed deficita željeza je veoma važan javno-zdravstveniproblem i ima veliki uticaj na zdravlje stanovništva. Svjetska zdravstvenaorganizacija (SZO) procjenjuje da je više od 30% stanovništva anemično, odkojih se 50% može pripisati anemiji usljed nedostatka željeza. Smatra se dasu ovi podaci SZO najprecizniji i da...

By SANDRA HOTIĆ LAZAREVIĆ, DALIBORKA TADIĆ, DALIBOR MIHAJLOVIĆ

01.12.2013. Original Scientific Article
Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

Uvod. Infekcije urinarnog trakta (IUT) su poslije respiratornih, najčešće infekcijeu dječjem uzrastu.Cilj rada je bio utvrditi učestalost urinarnih infekcija,njihove etiološke i kliničke osobitosti kod djece u prvoj godini života, koja suhospitalizovana na Klinici za dječje bolesti tokom jednogodišnjeg perioda.Metode. Istraživa...

By SVJETLANA STOISAVLJEVIĆ-ŠATARA, DUŠKO JOVIĆ, KRSTO JANDRIĆ, SVJETLANA MILANOVIĆ

01.12.2013. Original Scientific Article
Neoperativnо liječenje ekstenzionih suprakondilarnih preloma humerusa-tip III ortopedskom repozicijom kod djece

Uvod. U radu se istražuje mogućnost neoperativnog liječenja suprakondilarnihfraktura humerusa ekstenzionog tipa kod djece uzrasta od 5-10 godina.Metode. Obrađeno je 51 dijete sa suprakondilarnim prelomom humerusaliječeno tokom perioda od dvije godine (1998-2000) na Dječjoj hirurškojklinici u Banjaluci. Od ukupnog broja preloma, 21 prelom je ...

By VLADO MIROŠLJEVIĆ

01.12.2013. Original Scientific Article
Determinante stavova studenata medicine i zdravstvene njege prema osobama sa ometenošću

Uvod. Postoji veliko interesovanje za ispitivanje stavova prema osobama saometenošću. Stavovi odražavaju našu predispoziciju da se prema određenimdruštvenim grupama ponašamo na stereotipan i predvidljiv način.Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 359 studenata Medicinskog fakultetau Foči, koji pohađaju dva studijska progra...

By BRANISLAV BROJČIN

01.12.2013. Case Reports
Primarni ekstraskeletalni Ewing-ov sarkom torakalnog zida – prikaz bolesnika

Uvod. Ektraskeletalni Ewing-ov sarkom (EES) je neuroektodermalni tumorkoštanog porijekla, koji se najčešće javlja u drugoj deceniji života. EES jeizuzetno rijedak tumor. Cilj rada je prikazati RTG i CT nalaze kod rijetkogoblika torakalne lokalizacije EES kao što je slučaj kod našeg pacijenta.Prikaz bolesnika. U radu pred...

By LJUBOMIR STAJČIĆ, SAŠA VUJNOVIĆ, VIOLETA KOVAČEVIĆ RADOSAVLJEVIĆ, DALIBORKA MARIĆ, DRAGANA TOMIĆ, SINIŠA VUJMILOVIĆ, DRAGAN STOJANOV

01.12.2013. Reviews
Pušenje i alkoholizam: učestalost u populaciji studenata

Rasprostranjenost upotrebe duvana i alkohola ispitivana je u različitim populacijama,odnosno u različitim starosnim grupama, sa ciljem procene veličineproblema i uticaja na zdravlje društva u celini. Kao pokazatelj raširenostiovih navika, najčešće je izračunavana njihova prevalencija u populaciji ilinjenom uzorku, a različitim ...

By MIRJANA STOJANOVIĆ-TASIĆ, ANITA GRGUREVIĆ, JOVANA CVETKOVIĆ, GORAN TRAJKOVIĆ

01.12.2013. Reviews
Nedostaci sadašnjeg sistema vrednovanja naučnika – kako ga usavršiti?

Nova grana scijentologije – scijentometrija – je prevenstveno oformljenaza potrebe bibliotekarstva, ali su neki bibliometrijski indikatori počeli dase koriste i za potrebe vrednovanja rada naučnika. Ti indikatori mogu bitikvantitativni (od kojih su najznačajniji broj publikacija i analiza njihove citiranosti)i kvalitativni (ekspertsko m...

By

Recent issues

View Archive