×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Senzitivnost parametara konfokalne skening laser oftalmoskopije kod pacijenata sa glaukomom u odnosu na zdravu populaciju

By
Bojana Markić ,
Bojana Markić
Emira Ignjatić ,
Emira Ignjatić
Vesna Ljubojević ,
Vesna Ljubojević

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Milka Mavija
Milka Mavija

Clinic of Ophthalmology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Lokalizovani defekti retinalnog sloja nervnih vlakana (retinal nervefibre layer, RNFL) najčešće se javljaju u ranom glaukomu sa učestalošću oko20%. Heidelberg Retina Tomograf (HRT 3) je konfokalna skening laser oftalmoskopijadizajnirana kako bi olakšala objektivnu i kvantitativnu procjenupapile i RNFL. Cilj rada je bio da ispitamo dijagnostičku mogućnost HRT 3da razdvoji zdrave od očiju sa glaukomom i sa prisutnim lokalizovanim defektimaRNFL i, da ustanovimo kako je stadijum oboljenja uticao na njegovudijagnostičku sposobnost.Metode. Statistički su analizirani podaci dobijeni pregledom HRT 3 i red-freefotografijom fundusa 12 očiju sa glaukomom sa prisutnim lokalizovanimdefektima RNFL i 14 očiju zdravih ispitanika kontrolne grupe.Rezultati. Mjera oblika ekskavacije (Cup Shape Measure, CSM) je parametarkoji je pokazao najveću dijagnostičku preciznost kako globalno (AUC:0,88) tako i u sektorima javljanja lokalizovanih defekata RNFL (AUC: 0,85), odnosno temporo-superiorno i temporo-inferiorno. U ranom i umjerenomstadiju bolesti, skor vjerovatnoće glaukoma (Glaucoma Probability Score, GPS) se pokazao kao sposobniji od Moorfields-ove analize regresije (MoorfieldsRegression Analysis, MRA) da razdvoji oči sa glaukomom i lokalizovanimdefektima RNFL od zdravih i to sa relativno visokom senzitivnošću (83% i 78%) u sektorima u kojima su bili prisutni lokalizovani defekti RNFL verifikovanired-free fotografijom fundusa. Analiza RNFL prikazana na izvještajuHRT 3 kao grafikon RNFL profila se pokazala kao statistički značajna daukaže na prisustvo lokalizovanih defekata u odnosu na red-free fotografijupapile i RNFL. Zaključak. Konfokalna skening laser oftalmoskopija primijenjena kod pacijenatasa ranim i umjerenim stadijumom glaukoma i prisutnim lokalizovanimdefektima RNFL, pokazala se kao pouzdana za otkrivanje morfoloških promjena,a kao najbolji indikatori su se pokazali CSM i GPS.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.