×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Rezolucija ST segmenta kao prognostički marker pojave ranih neželjenih kardiovaskularnih događaja poslije infarkta miokarda

By
Srdjan Lozo
Srdjan Lozo
Contact Srdjan Lozo

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Na osnovu prisustva elevacije ST segmenta na EKG-u tokom akutnoginfarkta miokarda izvršena je podjela na akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom(STEMI) i akutni infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI). Jednaod metoda kojom je moguće odrediti uspješnost reperfuzione terapije nakonSTEMI je određivanje rezolucije ST segmenta. Rezolucija ST segmenta se premarezultatima dosadašnjih studija može koristiti kao prognostički parametarkoji predviđa ishode nakon STEMI. Cilj rada je da utvrdi povezanost stepenarezolucije ST segmenta i pojave neželjenih kardiovaskularnih događaja 30dana nakon STEMI.Metode. U studiju je bilo uključeno ukupno 156 bolesnika, od kojih 134 liječenoprimarnom perkutanom koronarnom intervencijom (PPCI) i 22 bolesnikaliječena fibrinolitičkom terapijom. Na osnovu 12-kanalnog EKG registrovanogpri prijemu bolesnika i EKG poslije 90 ± 15 min nakon završetka reprefuzioneterapije određivan je stepen rezolucije ST segmenta po metodologiji Schroderai saradnika. Bolesnici su podijeljeni u 3 grupe prema veličini rezolucije STsegmenta: kompletna rezolucija ST segmenta (>70%), parcijalna rezolucija(30-70%), bez rezolucije ST segmenta (<30%). Kao neželjeni kardiovaskularnidogađaji su smatrani: smrtni ishod, reinfarkt, rekurentna angina, ponovnarevaskularizacija miokarda. Kontrolni pregled je bio baziran na intervjuu sabolesnikom, te na uvidu u medicinsku dokumentaciju.Rezultati. Nije utvrđena statistički značajna razlika u učestalosti prisustva bilokojeg neželjenog kardiovaskularnog događaja 30 dana nakon STEMI međupodgrupama bolesnika sa kompletnom, parcijalno uspješnom i neuspješnomreperfuzijom (smrt p=0,97; reinfarkt p=0,094; reishemija p=0,430; naknadnarevaskularizacija p=0,117 ).Zaključak. Rezolucija ST segmenta ne može da posluži kao prognostičkiparameter pojave ranih neželjenih kardiovaskularnih događaja.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.