×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Sideropenijska anemija u generativnom periodu žena: rezultati istraživanja u Domu zdravlja Banja Luka

By
Sandra Hotić Lazarević ,
Sandra Hotić Lazarević

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Daliborka Tadić ,
Daliborka Tadić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Dalibor Mihajlović ,
Dalibor Mihajlović
Biljana Djukic
Biljana Djukic

University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Anemija usljed deficita željeza je veoma važan javno-zdravstveniproblem i ima veliki uticaj na zdravlje stanovništva. Svjetska zdravstvenaorganizacija (SZO) procjenjuje da je više od 30% stanovništva anemično, odkojih se 50% može pripisati anemiji usljed nedostatka željeza. Smatra se dasu ovi podaci SZO najprecizniji i da su odraz globalne anemije. Zemlje bezobavljenih istraživanja treba ohrabriti da prikupljaju podatke. Baze podatakapružaju pouzdan metod za praćenje napretka ka eliminaciji anemije i efikasnosttrenutne strategije za kontrolu anemije. Cilj rada je bio da se utvrdi uticajgenerativnog perioda kod žena na pojavu sideropenijske anemije.Metode. Istraživanje je proteklo kao prospektivna, opservaciona, kohortnastudija u JZU Doma zdravlja u Banja Luci. Istraživanje je obuhvatilo 236 ženau generativnom periodu i u postmenopauzi. Podaci su prikupljeni na osnovukliničkog pregleda i laboratorijskih nalaza koji su popunjeni u upitnik dizajniranza potrebe istraživanja. Anketni upitnik je baziran na Kliničkom vodičuza anemiju koji je izdalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RepublikeSrpske 2009. godine.Rezultati. Žene u generativnom periodu su oboljele od anemije u 79,2%slučajeva, a žene u postmenopauzi u 20,8%. Značajno veći procenat žena generativnogperioda, koje navode da su prihodi njihovog domaćinstva dovoljniza troškove ishrane, se nalazi u kategoriji umjerenog rizika (2-3 faktora rizikaza nastanak sideropenijske anemije u generativnom periodu), za razliku odžena čiji prihodi nisu dovoljni za toškove ishrane,a koje se u većem procentunalaze u kategoriji sa najvećim stepenom rizika.Zaključak. Žene u generativnom periodu u većem procentu oboljevaju odsideropenijske anemije u odnosu na žene u postmenopauzi. Karakteristikegenerativnog perioda su bile uzrok pojave sideropenijske anemije, jer nije bilorazlike u korištenju namirnica bogatih željezom i socioekonomskom statusukod žena u generativnom periodu u odnosu na žene u postmenopauzi.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.