×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Uloga pola i endotela u relaksantnom efektu pinacidila na izolovanim krvnim sudovima normotenzivnih i spontano hipertenzivnih pacova

By
Dragana Drakul ,
Dragana Drakul

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragana Sokolović ,
Dragana Sokolović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Nataša Miletić ,
Nataša Miletić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Stevanka Djordjevic ,
Stevanka Djordjevic

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Vladimir Jakovljević ,
Vladimir Jakovljević

Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet Kragujevac, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia

Slobodan Milovanović ,
Slobodan Milovanović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Milan Kulić
Milan Kulić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Podtip, ekspresija, distribucija i funkcija K+ kanala u glatkim mišićimakrvnih sudova su promjenljivi i vjerovatno zavise od očuvanosti endotela,azot monoksida (NO) i patoloških stanja kao što je hipertenzija. Ispitivali smouticaj modulatora kalijumskih kanala i njihove interakcije sa NO na krvnesudove. Ovo ispitivanje je značajno za pronalaženje novih terapijskih koncepatau liječenju poremećaja kontraktilnosti krvnih sudova. Cilj rada je bio dase ispita uloga pola, endotela i hipertenzije u relaksantnom efektu pinacidilana izolovane mezenterične i renalne arterije, uzete od normotenzivnih (NT)i spontano hipertenzivnih (HT) pacova.Metode. Eksperimenti su izvedeni na izolovanim mezenteričnim i renalnimarterijama uzetim od mužjaka i ženki NT i HT Wistar pacova. Arterije suinkubirane 30 min u kupatilu za izolovane organe sa Krebs-Ringerovim rastvorom,na 360C i aerisane smješom 95% O2 i 5% CO2. Kontrakcije izolovanihkrvnih sudova su izazivane fenilefrinom (10-6 mol), a na stabilan tonus jedodavan pinacidil (10-8 – 10-4M). Funkcionalni integritet endotela je potvrđivanacetilholinom (10-5 mol).Rezultati. Pinacidil je koncentracijski zavisno relaksirao mezenterične arterije,bez obzira da li su arterije uzete od mužjaka ili ženki pacova. Relaksantniefekat pinacidila je bio veoma izražen na segmentima arterija sa endotelom.Značaj endotela je bio manje izražen na krvnim sudovima uzetim od HT,nego od NT životinja. Stepen relaksacije je bio veći kod mezenteričnih, negokod renalnih arterija.Zaključak. Pinacidil (10-8 – 10-4 mol) je prouzrokovao koncentracijski i endotelzavisnu relaksaciju izolovanih renalnih i mezenteričnih arterija pacova, uzetihod NT i HT pacova bez obzira na pol.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.