×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Značaj ultrazvučnog skrininga za dijagnostiku i liječenje razvojnog poremećaja kuka

By
Marinko Domuzin ,
Marinko Domuzin

Clinic of Traumatology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Aleksandar Jakovljević ,
Aleksandar Jakovljević
Predrag Grubor ,
Predrag Grubor

Clinic of Traumatology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Darko Jović ,
Darko Jović
Milorad Maran ,
Milorad Maran

Clinic of Traumatology, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Milan Grubor ,
Milan Grubor

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Milić Lazić
Milić Lazić

Abstract

Uvod. Uvođenje ultrazvuka u dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka(RPK) osamdesetih godina prošlog vijeka doprinijelo je njegovom ranomotkrivanju, a time i liječenju ovog poremećaja. Klinički pregled se pokazaonedovoljnim za uspješno liječenje. RPK je češći kod djevojčica, a različitoje zastupljen i regionalno. Na nastanak RPK utiču egzogeni i endogenifaktori. Cilj rada je bio da se utvrdi učestalost RPK dijagnostikovanih u Kliniciza ortopediju i traumatologiju KC Banja Luka kod djece do navršene jednegodine i uspješnost liječenja neoperativnim putem.Metode. U kabinetu za ultrazvuk (UZV) Klinike za traumatologiju aparatom„LOGIQ 5“ od januara do juna 2008.godine pregledano je 506 beba standardnommetodom po Grafu. Kod djece sa nestabilnim kukovima korištenje četverofazni sonoscrining (Harcke-Graf-Clarke). U postupku kontrole djecenakon aplikacije Pavlikovih remenčića primjenjivan je i prednji pristuppo Suzukiju. Pored UZV dijagnostike korištena je i radiografija. Za statističkuobradu podataka korišten je analitičko-statistički sistem SPSS verzija 18.Rezultati. U prvih šest mjeseci pregledano je 506 djece među kojima je uzrastaod jednog mjeseca bilo 350 (69%), dva mjeseca 9 (17,9%), između drugog ičetvrtog 48 (9,4%), preko četvrtog 17 (3,3%). Od ukupnog broja pregledanihviše je bilo ženske djece, 293 (58%). Dominantan tip kuka je bio Ib poGrafu, 342 (67,2%), a tip IIIb i IV nisu nađeni u ispitivanoj grupi. Dodatnadijagnostika je bila potrebna kod 68 (13,4%) djece. Praćeno je 56 (11,06%)odojčadi, od toga 53 (10,47%) djevojčice. Liječenje Pavlikovim remenčićimaprovedeno je kod 9 (17,78%) odojčadi, gips u humanom položaju kod 2 (3,57%)odojčeta, a u jednom slučaju (1,78%) je primjenjivana trakcija, a potom gipsu humanom položaju. Srednja vrijednost ugla alfa na kraju liječenja desno62°, lijevo 60°, a beta 53° desno i 58° lijevo.Zaključak. Klinička incidenca RPK u ispitivanoj grupi bila je 11,06%, a ultrazvučna1,77%. Dodatna dijagnostika je rađena kod 68 (13,4%) djece, a liječenjeRPK je bilo isključivo neoperativno.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.