×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Prevencija dijabetesne nefropatije

By
Ljubica Djukanović
Ljubica Djukanović

Medical Faculty, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Neprekidni porast broja bolesnika sa dijabetesnom nefropatijom u terminalnojinsuficijenciji bubrega zahteva da se više pažnje posveti prevenciji ove bolesti.Savremene mere prevencije dijabetesne nefropatije zasnivaju se na poznavanjunjene patogeneze. Dva glavna patogenetska faktora u nastanku dijabetesnenefropatije su hiperglikemija i povećan glomerulski pritisak. Glomerulskahipertenzija nastaje kao posledica smanjene rezistencije aferentne i neštomanje eferentne arteriole, što uzrokuju brojne vazoaktivne supstance koje sepojačano produkuju u dijabetesu. Ipak, glavni patogenetski faktor u nastankudijabetesne nefropatije je hiperglikemija koja uslovljava povećan transportglukoze u ćelije glomerula. To vodi metaboličkim poremećajima u kojima sestvara niz produkata (reaktivni kiseonički radikali, krajnji produkt glikozilacijeproteina, angiotenzin II) koji uzrokuju leziju svih struktura glomerula. Poredtoga, ovi produkti stimulišu ćelije glomerula i tubula da pojačano produkujucitokine i faktore rasta koji dodatno oštećuju sve strukture nefrona i voderazvoju dijabetesne nefropatije.Kao najvažnije mere prevencije dijabetesne nefropatije smatraju se: (1) održavanjeglikemije i HbA1C (<7,0%) blizu preporučenih vrednosti, (2) lečenjehipertenzije i održavanje krvnog pritiska ispod 130/80 mmHg, (3) blokadasistema renin-angiotenzin primenom inhibitora angiotenzin konvertujućegenzima ili blokatora receptora angiotenzina, (4) prestanak pušenja, (5) izbegavanjenefrotoksičnih sredstava, (6) lečenje hiperlipidemije, (7) fizičkaaktivnost i (8) smanjenje telesne težine kod gojaznih. U budućnosti se očekujeda će novi lekovi, koji će uticati na dejstvo pojedinih faktora rasta, reaktivnihkiseoničkih radikala, produkata glikozilacije proteina, biti efikasna sredstva uprevenciji dijabetesne nefropatije. No do tada, dosledna i kontrolisana primenaproverenih kasičnih preventivnih mera je obaveza svih zdravstvenih radnikakoji se bave lečenjem bolesnika sa dijabetesom.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.