×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Socijalno statusna obilježja kao determinante socijalne fobije kod adolescenata

By
Olivera Kalajdžić
Olivera Kalajdžić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Pristupajući istraživanju socijalne fobije, namjera je bila da se doprineserazjašnjenju nekih aspekata ovog fenomena. Predmet istraživanja je socijalnafobija kod adolescenata, kao i provjera da li je ova pojava uslovljena socijalno- statusnim karakteristikama ispitanika.Metode. Od istraživačkih metoda korišten je metod teorijske analize primarnihi sekundarnih izvora i servej metod. Podaci su prikupljani upitnikomo socijalno - statusnim obilježjima i skalom procjene socijalne fobije. Uzorakispitanika obuhvatio je 200 adolescenata. Za obradu podataka primjenjenesu mjere srednjih vrijednosti i odstupanja od tih vrijednosti i mjere statističkeznačajnosti razlika među segmentima ukrštenih varijabli.Rezultati. Dobijeni podaci prvo su prikazani kao distribucija intenziteta socijalnefobije, a potom je sagledana priroda odnosa između zavisne varijablei nezavisnih varijabli. Rezultati pokazuju da 133 (66,5%) ispitanika posjedujenizak stepen socijalne fobije, kod 44 (22,0%) ispitanika prisutna je umjerenasocijalna fobija i kod 23 (11,5%) ispitanika simptomi socijalne fobije veomasu izraženi. U ispoljavanju socijalne fobije kod ispitanika muškog i ženskogpola postoje velike sličnosti i neznatne razlike. Razlike u ispoljavanju socijalnefobije kod prvorođene i drugorođene djece, takođe, nisu statistički značajne,a ne postoji ni statistički značajna povezanost između socijalne fobije i obrazovnoguzrasta.Zaključak. Najveći procenat ispitanika pokazuje nizak i umjeren nivo socijalnefobije (88,5%),a prevalenca izražene socijalne fobije kod adolescenata je 11,5%.Socijalno-statusna obilježja (pol, redoslijed rođenja i obrazovni uzrast) nisuznačajne determinante koje utiču na intenzitet socijalne fobije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.