×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Radna invalidnost oboljelih od dijabetesa i hipertenzije u Gradu Istočno Sarajevo

By
Vesna Krstović Spremo
Vesna Krstović Spremo
Contact Vesna Krstović Spremo

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Hronične, masovne, nezarazne bolesti kao što su dijabetes i hipertenzijasu prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) značajan faktormorbiditeta i mortaliteta svjetske populacije. Ove bolesti smanjuju radnusposobnost oboljelih i dovode do pojave radne invalidnosti. SZO ocjenjujedijabetes kao „pandemiju“ zbog toga što broj oboljelih osoba u svijetu ubrzanoraste, pa se procjenjuje da će u 2030. godini taj broj narasti na 380 miliona štoje znatno povećanje u odnosu na broj oboljelih 2011. godine (285 miliona).Hipertenzija se često opisuje kao „tihi ubica“ zbog fatalnih posljedica nazdravlje oboljelih. Cilj rada je da se ispita učestalost pojave radne invalidnostikod osoba oboljelih od dijabetesa i hipertenzije.Metode. Ispitivanje je obavljeno u Domu zdravlja Pale i Domu zdravlja IstočnoNovo Sarajevo u periodu od jula mjeseca 2009. do maja 2010. godine. Grupaoboljelih od dijabetesa je imala 191 ispitanika, a u grupi sa hipertenzijomje bilo 100 ispitanika. Radna invalidnost ispitanika je potvrđena rješenjimaFonda PIO Republike Srpske.Rezultati. Od ukupnog broja oboljelih sa dijabetesom njih 47 (24,6%) subili „invalidi rada“ prema rješenjima Ljekarskih komisija za ocjenu radnesposobnosti Fonda PIO RS. Kod ispitanika sa hipertenzijom je nađeno 7invalida rada tj. 7%.Zaključak. Učestalost radne invalidnosti je visoka kod osoba oboljelih odhroničnih, masovnih, nezaraznih bolesti kao što su dijabetes i hipertenzija, alije više izražena kod oboljelih od dijabetesa nego kod oboljelih od hipertenzije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.