×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Osnovni postulat nauke je istinito, objektivno i potpuno prikazivanje rezultataistraživanja – naučno poštenje. Etički kodeks naučno-istraživačkog rada zvanidobra naučna praksa (DNP) naglašava da je pošten pristup istraživačkomprocesu u svim njegovim fazama, kao i pošten odnos prema svim učesnicima uistraživanju &nd...

By Gordana Bogdanović, Ljiljana Vučković Dekić

Neprekidni porast broja bolesnika sa dijabetesnom nefropatijom u terminalnojinsuficijenciji bubrega zahteva da se više pažnje posveti prevenciji ove bolesti.Savremene mere prevencije dijabetesne nefropatije zasnivaju se na poznavanjunjene patogeneze. Dva glavna patogenetska faktora u nastanku dijabetesnenefropatije su hiperglikemija i poveća...

By Ljubica Djukanović