×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Značaj kvantitativne ultrazvučne osteodenzitometrije u ranom otkrivanju osteoporoze

By
Milić Lazić ,
Milić Lazić
Contact Milić Lazić

Health Center Prijedor, Center for Basic Rehabilitation, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Goran Spasojević
Goran Spasojević

Institute for Anatomy, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Rano otkrivanje osteoporoze predstavlja prvi korak u uspješnoj prevenciji,liječenju i rehabilitaciji. Zlatni standard u dijagnostici osteoporoze jemjerenje mineralne gustine kosti (BMD) na slabinskoj kičmi i kuku metodomdvostruke ekspozicije X zracima (DEXA). Jedan od metoda mjerenja gustinekosti na periferiji, koja se dijagnostikuje ultrazvučnom tehnikom najčešćena petnoj kosti nedominantnog stopala, je kvantitativna ultrazvučna osteodensitometrija(QUS). Metodom QUS BMD se može mjeriti gustina kostina kostima perifernog skeleta kao što je petna kost, falange prstiju, patela,radijus ili tibija. Cilj istraživanja je bio da se uporede rezultati koji su dobijeniprimjenom QUS BMD na perifernom dijelu skeleta (petnoj kosti ) sa nalazomDEXA BMD na slabinskoj kičmi, te da se utvrdi stepen korelacije između njih.Metode. Ispitivanjem je obuhvaćeno 50 ispitanica prosječne starosti od 59,6godina. Sve su ispitanice testirane prvo QUS BMD, a zatim DEXA BMDpretragom.Rezultati. Poređenjem dobijenih rezultata utvrđeno je da postoji statističkiznačajna podudarnost u izmjerenoj mineralnoj gustini kosti pomoću QUSi DEXA metoda (p<0,05) i jaka korelaciona veza između rezultata ova dvatestiranja (C=0,53 za C max.=0,81).Zaključak. Testiranje QUS BMD metodom preporučuje se u ambulantamaporodične medicine i centrima bazne rehabilitacije. QUS BMD ima sljedećeprednosti: ne primjenjuje se jonizujuće zračenje, niska je cijena pregleda, ultrazvučniuređaj je transportibilan i podesan za rad na terenu, što omogućavarano otkrivanje osteoporoze .

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.