×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Rezultati liječenja anemije bolesnika sa endemskom nefropatijom primjenom humanog rekombinovanog eritropoetina

By
Nenad Petković ,
Nenad Petković
Contact Nenad Petković

Fresenius Medical Care Dialysis Center Samac, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Maja Račić ,
Maja Račić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ljubica Djukanović
Ljubica Djukanović

Faculty of Medicine , University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Anemija je česta komplikacija hronične insuficijencije bubrega kojiznačajno utiče na kvalitet života, oboljevanje i smrtnost bolesnika. Iako jeanemija u hroničnim bolestim bubrega multifaktorijalan poremećaj, primjenahumanog rekombinovanog eritropoetina (rHuEpo) omogućila je njenouspješno liječenje. Međutim, primijećene su velike razlike u dozi rHuEpo kojaje potrebna da se postigne željeni oporavak anemije kod pojedinih bolesnika.Cilj rada je bio da se uporede doze rHuEpo potrebne za oporavak anemijekod bolesnika sa endemskom nefropatijom (EN) u odnosu na bolesnike sadrugim bolestima bubrega.Metode. Ispitivanjem je obuhvaćeno 48 bolesnika, 29 sa EN i 19 sa drugimbolestima bubrega, prosječne starosti 73,4 i 61,1 godina, koji su liječeniredovnim hemodijalizama u Šamcu. Svi su liječeni sa rHuEpo od početkaprimjene hemodijalize prema preporukama Evropskog vodiča za liječenjeanemije. Tokom godine dana praćeno je kliničko stanje bolesnika, laboratorijskiparametri, a posebno krvna slika, status gvožđa u organizmu, doza rHuEpoi indeks rezistencije na eritropoetin (ERI).Rezultati. Bolesnici sa EN su bili značajno stariji nego bolesnici sa drugimbolestima bubrega. Primjena rHuEpo omogućila je oporavak anemije i postizanjeciljne vrijednosti hemoglobina kod svih bolesnika, ali je postizanjei održavanje ove vrijednosti zahtijevalo primjenu različitih doza rHuEpo.Prosječna nedjeljna doza rHuEpo koju su bolesnici sa EN dobijali za održavanjeciljne vrijednosti hemoglobina bila je 85,3 ± 11,3 U/kg/nedelja, što jeznačajno više od doze koju su dobijali bolesnici sa drugim bolestima bubrega(75,3 ± 7,7 U/kg/nedelja). Od faktora rizika za slabiji odgovor na rHuEpojedino je starija životna dob bila karakteristika bolesnika sa EN, dok su sviostali faktori rizika (sideropenija, primjena ACEI, povišen CRP i PTH) bilirjeđe prisutni kod bolesnika sa EN.Zaključak. Bolesnici sa EN koji se liječe hroničnim hemodijalizama zahtijevalisu značajno veće doze rHuEpo za održavanje ciljne koncentracije hemoglobinau odnosu na bolesnike sa drugim bolestima bubrega.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.